Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là muối trung hòa tuyệt vời nhất 2024

Xem Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là muối trung hòa tuyệt vời nhất 2024

Bài này sẽ giúp các em kém chất lượngi đáp mọi thắc mắc Axit, bazơ, muối là gì? Như thế nào làHidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted. Chất lưỡng tính, hidro lưỡng tính có mấy cái?

Axit Bazơ Muối và Hidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted thuộc phần: Chương 1: Sự điện li

I. Axit là gì? theo thuyếtArêniut và thuyết Bronsted.

Thuyết điện li (Arêniut): Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.

Thuyết Bronsted: Axit là các chất có khả năng cho proton (ion H+).

Định nghĩa Axit

a) Axit và bazơ theo quan điểm của Bronsted

Axit gồm:

+ các axit vô cơ, hữu cơ: HCl, H2SO4, CH3COOH, (COOH)2,…

+ các kim cái ở dạng hidrat hóa (trừ các ion Na+, K+, Ba2+và Ca2+): Al(H2O)33+, Cu(H2O)22+,…

+ các ion: H+, NH4+, H3O+, RNH3+, HSO4-,…

b) Axit nhiều nấc

– các axit khi tan trong nước mà phân tử điện li nhiều nấc ra ion H+là cácaxit nhiều nấc (đa axit), ví dụ:

H3PO4 H++H2PO4-: K1= 7,6.10-3

H2PO4- H+ + HPO42-: K2= 6,2.10-8

HPO42- H++ PO43-: K3= 4,4.10-13

– Phân tử H3PO4điện li ba nấc ra ion H+, H3PO4làaxit ba nấc.

II. Bazơ là gì? theothuyếtArêniut và thuyết Bronsted.

+ Thuyết điện li (Arêniut) : Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-.

+ Thuyết Bronsted:Bazơ là các chất có khả năng nhận proton (nhận H+).

Phân cái bazơ:

+ Oxit và hiđroxit của kim chiếc (trừ các oxit và hiđroxit lưỡng tính: Al2O3, Al(OH)3, ZnO, Zn(OH)2…).

+ các anion gốc axit không mạnh ko còn H có thể tách thành ion H+(CO32-, CH3COO-, S2-, SO32-, C6H5O-…).

+ NH3và các amin: C6H5NH2, CH3NH2…

III. Chất lưỡng tính là gì? Hirdoxit lưỡng tính là gì?

Chất lưỡng tính:

+ Thuyết điện li: Chất lưỡng tính là chất trong nước có thể phân li theo cả kiểu axit và kiểu bazơ.

+ Thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là các chất vừa có khả năng cho proton H+, vừa có khả năng nhận proton H+.

Hidroxit lưỡng tính:

– Hidroxit lưỡng tính là hidro khitantrong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazo.

– Ví dụ: Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính,

° Sự phân li theo kiểu axit: Zn(OH)2Zn2+ + 2OH-

° Sự phân li theo kiểu bazo:Zn(OH)2ZnO22-+ 2H+

– Để thể hiện tính lưỡng tính củaZn(OH)2người ta thường viết nó dưới dạng H2ZnO2.

– những hidroxit lưỡng tính thường gặp là: Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, ít tan trong nước và lực axit, lực bazo đều yếu

Phân chiếc chất lưỡng tính

– H2O, oxit và hiđroxit lưỡng tính như: ZnO, Zn(OH)2, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3,…

– Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ: R(COOH)x(NH2)y, RCOONH4,…

– Anion gốc axit ko mạnh vẫn còn khả năng tách H+ như:HCO3-, HS-, HSO3, H2PO4-, HPO42-,…

IV. MUỐI

1.Muối là gì?

Muối là hợp chất, khi tan trong nước điện li ra cation kim chiếc (hoặc cation) và anion gốc axit.

– Ví dụ:(NH4)2SO42NH4++ SO42-

– Muối mà anion gốc axit ko còn hiđro có khả năng điện li ra ion H+(hiđro có tính axit)(*)được gọi làmuối trung hoà.

– Ví dụ: NaCl, (NH4)2SO4, Na2CO3.

– giả dụ anion gốc axit của muối vẫn còn hiđro có khả năng điện li ra ion H+, thì muối đó được gọi làmuối axit.

– Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4.

– xung quanh ra có một số muối khó hiểu thường gặp như muối kép : NaCl.KCl ; KCl.MgCl2.6H2O ;… phức chất:[Ag(NH3)2]Cl ;[Cu(NH3)4]SO4;…

2. Sự điện li của muối trong nước

– đông đảo những muối (kể cả muối kép) lúc tan trong nước điện li toàn thể ra cation kim loại (hoặc cation) và anion gốc axit (trừ một số muối như HgCl2, Hg(CN)2,… là các chất điện li yếu).

– Ví dụ: K2SO4 2K++SO42-

NaCl.KClNa++ K++ 2Cl-

NaHSO3 Na+ + HSO4-

– giả dụ anion gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc này điện li ra H+.

– Ví dụ:HSO4- H++SO42-

– Phức chất lúc tan trong nước điện li gần như ra ion phức (ion phức nằm trong dấu móc vuông), sau đó ion phức điện li yếu ra các cấu tử thành phần.

– Ví dụ:[Ag(NH3)2]Cl [Ag(NH3)2]+ + Cl-

[Ag(NH3)2]+ Ag+ + 2NH3

V. Bài tập vận dụng Axit, Bazơ, Muối và Hidroxit lưỡng tính

Bài 1 trang 10sgk hóa 11:trình bày các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit? Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

* Lời fakei bài 1 trang 10sgk hóa 11:

Axit: là những chất phân li trong nước ra ion H+, ví dụ:

HCl H++ Cl-

H2S 2H++ S2-

Axit một nấc: là những axit chỉ phân li một nấc ra ion H+thí dụ như HCl, HBr

HCl H++ Cl-

Axit nhiều nấclà những axit phân li nhiều lần ra H+, ví dụ:

H2S là axit hai nấcH2S H++ HS-

HS- H++ S2-

H3PO4là axit ba nấcH3PO4 H++ H2PO4-

H2PO4- H++ HPO42-

HPO42- H++ PO43-

Bazơlà những chất lúc tan trong nước phân li ra ion OH-

Ba(OH)2 Ba2++ 2OH-

Hiđroxit lưỡng tính: là những chất lúc tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

– Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2

+ phân li kiểu bazơ: Al(OH)3 Al3++ 3OH-

+ phân li kiểu axit: HAlO2 AlO2-+ H+

(lúc đó: Al(OH)3viết dưới dạng axit HAlO2.H2O)

Muối trung hoà: là những muối mà phân tử ko còn khả năng phân li ra ion H+

– Ví dụ: NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al(NO3)3 ,…

Al(NO3)3 Al3++ 3NO3-

Muối axit: là muối mà trong phân tử vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+

– Ví dụ: NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO2 ,…

NaHSO4 Na++ HSO4-

– Gốc axit HSO4-lại phân li ra H+

HSO4- H++ SO42-

Bài 2 trang 10 sgk hóa 11:Viết phương trình điện li của các chất sau:

a) Các axit yếu H2S; H2CO3

b) Bazơ mạnh: LiOH

c) Các muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d) Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

* Lời kém chất lượngi bài 2 trang 10 sgk hóa 11:

a) Các axit yếu H2S; H2CO3:

H2S H++ HS-

HS- H++ S2-

H2CO3 H++ HCO3-

HCO3- H++ CO32-

b) Bazơ mạnh LiOH

LiOH Li++ OH-

c) Các muối K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 2K++ CO32-

NaClO Na++ ClO-

NaHS Na++ HS-

HS- H++ S2-

d) Hiđroxit lưỡng tính Sn(OH)2:

Sn(OH)2 Sn2++ 2OH-

Hoặc H2SnO2 2H++ SnO22-

Bài 3 trang 10 sgk hóa 11:Theo thuyết A-re-ni-ut, kết luận nào sau đây đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là một axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.

D. Một bazơ ko nhất thiết buộc đề nghị có nhóm OH trong thành phần phân tử.

* Lời fakei bài 3 trang 10 sgk hóa 11:

– Đáp án:C. Một hợp chất có khả năngphân li ra cation H+trong nước là axit.

A. Sai vì: axit là chất khi tan trong nước phân li ra H+( định nghĩa theo thuyết A-re-ni-ut). Nhiều chất trong phân tử có Hidro nhưng đề nghị axit như: H2O, NH3,…

B. Sai vì: các hidroxit lưỡng tính trong thành phần phân tử cũng có nhóm OH: Zn(OH)2, Al(OH)3,…

D. Sai vì: Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-, đề nghị trong phân tử bazơ luôn có nhóm OH (định nghĩa theo thuyết A-rê-ni-ut).

Bài 4 trang 10sgkhóa 11:mang dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M

B. [H+] < [CH3COO-]

C. [H+] > [CH3COO-]

D. [H+] < 0,10M

* Lời fakei bài 4 trang 10sgkhóa 11:

– Đáp án:D. [H+] < 0,10M

– Do CH3COOH là chất điện li yếu buộc đề nghị trong nước chỉ phân li một phần:CH3COOH H++ CH3COO-

[H+] < [CH3COO-]= 0,1M

Bài 5 trang 10sgkhóa 11:Đối có dung dịch axit mạnh HNO30,10M nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M

B. [H+] < [NO3-]

C. [H+] < [NO3-]

D. [H+] < 0,10M

* Lời kém chất lượngi bài 5 trang 10sgkhóa 11:

– Đáp án:A. [H+] = 0,10M

– Do HNO3là chất điện li mạnh phải nó phân li đại khái trong dung dịch:

HNO3 H+ + NO3-

0,1 0,1 0,1 (M)

[H+] = [NO3-] = 0,1M

Axit Bazơ Muối và Hidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted được đăng trong chuyên mục fakei hóa 11biên soạn theo SGK Hóa học lớp 11 mới nhất và Được hướng dẫn biên soạn bởi các thầy cô giáo dạy giỏi hỗ trợ, nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

Bạn đang đọc bài viếtTheo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là muối trung hòa tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội