Đặc điểm cơ bản của cá tính trò chuyện tuyệt vời nhất 2024

Xem Đặc điểm cơ bản của cá tính trò chuyện tuyệt vời nhất 2024

Ky nang giao tiep

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (872.28 KB, 70 trang )

Kỹ năng trò chuyện

MỤC LỤC
Lời kể đầu …………………………………………………………………………………………………………..1
CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP………………………………………2
I. MỤC TIÊU …………………………………………………………………………………………………….2
II. NỘI DUNG …………………………………………………………………………………………………..2
III. NỘI DUNG CHI TIẾT …………………………………………………………………………………2
1.Khái niệm về trò chuyện, mô hình trò chuyện ……………………………………………………2
1.1. trò chuyện là gì? …………………………………………………………………………………2
1.2. Cấu trúc của trò chuyện……………………………………………………………………….2
1.2.1. Truyền thông trong trò chuyện……………………………………………………..3
1.2.2. Nhận máyc trong trò chuyện ………………………………………………………….4
1.2.3. Ảnh hưởng tác động qua lại trong trò chuyện ……………………………………5
2 Vai trò của nhắc chuyện …………………………………………………………………………………….5
3. Chức năng của đề cập chuyện ……………………………………………………………………………..6
3.1.Nhóm chức năng xã hội…………………………………………………………………………6
3.2. Nhóm chức năng tâm lý ……………………………………………………………………….6
4. Phân chiếc kể chuyện ………………………………………………………………………………………7
4.1. Theo khoảng bí quyết ………………………………………………………………………………..7
4.2. Theo tính chất ………………………………………………………………………………………7
4.3. Phân dòng nhắc chuyện theo vị thế ………………………………………………………………8
4.4. Theo số lượng người dự vào trò chuyện ……………………………………………….8
4.5. Theo phương tiện trò chuyện …………………………………………………………………..8
5. các cái bắt mắt trò chuyện ……………………………………………………………………..8
5.1. Định nghĩa……………………………………………………………………………………………8
5.2. Đặc trưng của cá tính kể chuyện ……………………………………………………..8
5.3. các cái cá tính đề cập chuyện……………………………………………………………….9
5.3.1. bắt mắt trò chuyện dân chủ …………………………………………………………9
5.3.2. bắt mắt đề cập chuyện độc đoán……………………………………………………. 10
5.3.3. cá tính kể chuyện tự do …………………………………………………………. 11

6. các nguyên tắc trong trò chuyện ………………………………………………………………… 11
6.1. Khái niệm nguyên tắc trò chuyện…………………………………………………………. 11
Kỹ năng nhắc chuyện

6.2. các nguyên tắc nhắc chuyện …………………………………………………………………… 11
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 12

CHƢƠNG 2: CÁC PHƢƠNG TIỆN GIAO TIẾP………………………………………….. 13
I. MỤC TIÊU …………………………………………………………………………………………………. 13
II. NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………………….. 13
III. NỘI DUNG CHI TIẾT ……………………………………………………………………………… 13
1. Phương tiện ngôn ngữ ………………………………………………………………………….. 13
1.1. Ngôn ngữ là gì? content của ngôn ngữ. ………………………………………….. 14
1.2. Phát âm, giọng nhắc, tốc độ nhắc …………………………………………………………… 15
1.3. cá tính ngôn ngữ ……………………………………………………………………….. 16
2. Phương tiện kể chuyện phi ngôn ngữ …………………………………………………………. 17
2.1. Ánh mắt, nét mặt, nụ cười: ……………………………………………………………….. 17
2.2 Ăn mặc, trang điểm và trang sức: ………………………………………………………. 18
2.3 Tư thế và động tác: ……………………………………………………………………………. 18
2.4 Khoảng biện pháp, vị trí và kiểu bàn ghế: ………………………………………………….. 19
2.5 Quà tặng …………………………………………………………………………………………… 20
2.6. Sự im lặng ………………………………………………………………………………………… 21
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 22

CHƢƠNG 3: CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN……………………………………. 23
I. MỤC TIÊU …………………………………………………………………………………………………. 23
II. NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………………….. 23
III. NỘI DUNG CHI TIẾT ……………………………………………………………………………… 23
1. Kỹ năng lắng nghe ………………………………………………………………………………….. 23
1.1. Khái niệm nghe ………………………………………………………………………………… 23

1.1.2. Khái niệm lắng nghe…………………………………………………………………… 23
1.1.3. phân biệt nghe và lắng nghe ……………………………………………………….. 24
1.2. Vai trò của lắng nghe………………………………………………………………………… 24
1.3. các yếu tố cản trở việc lắng nghe có hiệu quả………………………………. 24
1.4. các cấp độ nghe ……………………………………………………………………………….. 24
Kỹ năng kể chuyện

1.5. Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả …………………………………………………………. 25
1.6. các kỹ năng khác trong lắng nghe hiệu quả ………………………………………. 26
1.6.1. Kỹ năng gợi mở …………………………………………………………………………. 26
1.6.2. Kỹ năng phản ánh ………………………………………………………………………. 27
2. Kỹ năng đặt câu hỏi ………………………………………………………………………………… 27
2.1. dùng câu hỏi để thu thập thông tin……………………………………………………. 27
2.2 tiêu sử dụng câu hỏi có mục đích khác …………………………………………………… 27
3. Kỹ năng thuyết phục ……………………………………………………………………………….. 28
3.1. Thuyết phục là gì?…………………………………………………………………………….. 28
3.2. các điểm cần lưu ý khi thuyết phục người khác……………………………. 28
3.3. công đoạn thuyết phục ……………………………………………………………………….. 28
4. Kỹ năng đọc và tóm tắt văn bản ………………………………………………………………. 28
4.1. Kỹ năng đọc ……………………………………………………………………………………… 28
4.2. Kỹ năng tóm tắt văn bản …………………………………………………………………… 29
4.3. các bước tiến hành tóm tắt văn bản ………………………………………………….. 29
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 30

CHƢƠNG 4: CÁC LOẠI HÌNH GIAO TIẾP CƠ BẢN ………………………………… 31
I. MỤC TIÊU …………………………………………………………………………………………………. 31
II. NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………………….. 31
1. trò chuyện trực diện ……………………………………………………………………………….. 31
2. trò chuyện qua điện thoại ……………………………………………………………………….. 31
III. NỘI DUNG CHI TIẾT ……………………………………………………………………………… 31

1. đề cập chuyện trực diện…………………………………………………………………………………… 31
1.1. Chào hỏi, bắt tay, trao danh thiếp ……………………………………………………… 31
1.1.1. Chào hỏi: ……………………………………………………………………………………. 31
1.1.2. Bắt tay ……………………………………………………………………………………….. 32
1.1.3. mô tả …………………………………………………………………………………… 33
1.1.4. Trao danh thiếp ………………………………………………………………………….. 34
1.2. Khen, phê bình, từ chối …………………………………………………………………….. 36
1.2.1. Khen: …………………………………………………………………………………………. 36
Kỹ năng trò chuyện

1.2.2. Phê bình: ……………………………………………………………………………………. 37
1.2.3. Từ chối ………………………………………………………………………………………. 37
1.2.3. nhắc chuyện …………………………………………………………………………………. 38
1.2.4. Tiếp khách …………………………………………………………………………………. 39
2. nhắc chuyện qua điện thoại…………………………………………………………………………… 40
2.1.Tầm quan trọng của điện thoại …………………………………………………………… 40
2.2. sử dụng điện thoại ……………………………………………………………………………. 40
2.2.1.Gọi điện thoại ……………………………………………………………………………… 40
2.2.2. Nhận điện thoại ………………………………………………………………………….. 41
2.2.3. các điều cần chú ý khi sử dụng điện thoại ……………………………… 42
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 43

CHƢƠNG 5: KỸ NĂNG LÀM VIỆC THEO NHÓM ……………………………………. 44
I. MỤC TIÊU …………………………………………………………………………………………………. 44
II. NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………………….. 44
III. NỘI DUNG CHI TIẾT ……………………………………………………………………………… 44
1. Khái niệm nhóm ……………………………………………………………………………………… 44
2. các dòng hình, quy mô nhóm. …………………………………………………………………… 44
2.1. các cái hình nhóm: ………………………………………………………………………….. 44
2.2..Quy mô nhóm …………………………………………………………………………………… 45

3. các giai đoạn lớn lên của nhóm………………………………………………………….. 45
4. Ý nghĩa của khiến cho cho cho việc nhóm …………………………………………………………………….. 46
5. các nguyên tắc công việc theo nhóm ………………………………………………………… 47
5. các kỹ năng công việc nhóm …………………………………………………………………….. 47
5.1. Kỹ năng xử lý vấn đề ………………………………………………………………… 47
5.2. Kỹ năng xử lý mâu thuẫn ………………………………………………………………….. 48
5.3. Kỹ năng lãnh đạo nhóm …………………………………………………………………… 49
5.3.1. Người lãnh đạo nhóm …………………………………………………………………. 49
5.3.2. Kỹ năng lãnh đạo nhóm ……………………………………………………………… 53
5.4. Kỹ năng điều hành thảo luận nhóm …………………………………………………… 53
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 57
Kỹ năng trò chuyện

CHƢƠNG 6: THUYẾT TRÌNH TRƢỚC ĐÁM ĐÔNG ………………………………… 58
I. MỤC TIÊU …………………………………………………………………………………………………. 58
II. NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………………….. 58
III. NỘI DUNG CHI TIẾT ……………………………………………………………………………… 58
1. Thuyết trình là gì? …………………………………………………………………………………… 58
2. Kỹ năng thuyết trình ……………………………………………………………………………….. 58
2.1. Sự lạc quan ……………………………………………………………………………………………. 59
2.2. các bước thuyết trình ……………………………………………………………………….. 60
2.3. Một số phi ngôn từ chính trong thuyết trình………………………………………. 64
2.4. Kỹ năng xử lý câu hỏi trong thuyết trình …………………………………………… 64
2.4.1. Một số nguyên tắc khi xử lý câu hỏi của khán giả ………………………. 64
2.4.2. Một số dạng câu hỏi và cách xử lý ……………………………………………… 65
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 65
Kỹ năng trò chuyện
Đồng Thị Hường Trang 1
Lời kể đầu
trò chuyện là một hoạt động không thể thiếu trong thị trường của nhân dòng, nhờ

nhắc chuyện mà chúng ta có thể xác lập, củng cố và lớn lên được các mối quan hệ
giữa các cá nhân trong tập thể giúp cho nhân cái có mối quan hệ chặt chẽ mang nhau
và bởi thế nó chính là điều kiện của sự tồn tại và tăng trưởng xã hội. trò chuyện vừa
biểu hiện văn hóa của mỗi con người, vừa biểu hiện mức độ văn minh của xã hội.
“Tiên học lễ, hậu học văn” .
Cùng mang sự lớn lên của xã hội, của nền kinh tế hàng hóa, lĩnh hội kỹ năng giao
tiếp biến thành đòi hỏi cấp thiết của nhiều ngành, nhiều nghề. Một nhà khoa học Mỹ
đã đúc kết rằng: Sự thành công nhờ 25% kiến lắp thêmc chuyên môn khoa học và 75% là
bí quyết kể chuyện ứng xử hay dân gian ta cũng có câu: Mồm miệng đỡ chân tay. Tù đó
có thể thấy rằng kỹ năng đề cập chuyện chính là điều kiện của sự thành công trong cuộc
sống và thành đạt trong công việc.
đối tượng của môn học:
– Về kiến máyc: Trang bị cho học sinh các kiến vật dụngc cơ bản nhất về trò chuyện
và ứng xử theo truyền thống dân tộc và theo thông lệ quốc tế, mê say có sự
phát triển kinh tế – xã hội bây giờ.
– Về kỹ năng: Hình thành ở học sinh các kỹ năng cơ bản sau:
+ Kỹ năng đánh giá, so mang các mối quan hệ kể chuyện một biện pháp hợp lý trên
cơ sở đó hoàn thiện được hoạt động kể chuyện của mình.
+ Kỹ năng dùng hợp lý các phương tiện kể chuyện, bao gồm phương tiện
ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
+ Kỹ năng thiết lâp, lớn mạnh, củng cố các mối quan hệ đòi hỏi trong cuộc
sống cũng như trong nghề nghiệp thời gian sau.
+ Kỹ năng vận dụng kiến vật dụngc của môn học vào việc tổ chức đón tiếp và phục
vụ khách du lịch.
content chính của môn học: Gồm 6 chương:
– Chương 1: Khái quát chung về trò chuyện
– Chương 2: các phương tiện đề cập chuyện
– Chương 3: các kỹ năng kể chuyện cơ bản
– Chương 4: các hình đồ vậtc kể chuyện
– Chương 5: khiến cho cho việc theo nhóm

– Chương 6: biện pháp thuyết trình trước đám đông

Kỹ năng đề cập chuyện
Đồng Thị Hường Trang 2

CHƢƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP

I. MỤC TIÊU
Chương 1 giúp người học:
– Hiểu được khái niệm kể chuyện, cấu trúc của kể chuyện
– Thấy được tầm quan trọng của trò chuyện trong toàn cầu.
– Phân biệt được các cái hình và các bắt mắt trong nhắc chuyện
– Vận dụng được các nguyên tắc trong trò chuyện vào giai đoạn học tập và trái đất

II. NỘI DUNG
1. Khái niệm về kể chuyện, cấu trúc của đề cập chuyện
2. Vai trò của kể chuyện
3. Chức năng của trò chuyện
4. Phân dòng trò chuyện
5. các cá tính kể chuyện
6. các nguyên tắc trong trò chuyện

III. NỘI DUNG CHI TIẾT
1.Khái niệm về trò chuyện, mô hình kể chuyện
1.1. trò chuyện là gì?
có không ít khái niệm khác nhau về đề cập chuyện, về cơ bản trò chuyện được hiểu: là mối
quan hệ hay tiếp xúc giữa con người sở hữu nhau trong xã hội. Đó là công đoạn, là
phương cách Giao dịch và ứng xử, xử lý thông tin, là công đoạn nhận biết và tác động
lẫn nhau trong quan hệ giữa người sở hữu người để đạt được mục đích nhất định.

1.2. Cấu trúc của trò chuyện
trò chuyện gồm 3 mặt có quan hệ mật thiết có nhau: Truyền thông, nhận lắp thêmc và
ảnh hưởng qua lại tác động lẫn nhau.
Kỹ năng trò chuyện
Đồng Thị Hường Trang 3
1.2.1. Truyền thông trong đề cập chuyện.
trò chuyện là một công đoạn đổi chác thông tin, ý tưởng và các tình cảm. giai đoạn này
bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như: người gửi, bản thông điệp, kênh, người nhận,
phản hồi, các cản trở (nhiễu). công đoạn này được thể hiện qua sơ đồ sau:

– Người phát: người nhắc – người gửi thông điệp
– Người nhận: người nghe-người thu
– Mã hóa: là công đoạn biểu đạt ý nghĩ thành lời nhắc, chữ viết hay các kí hiệu, dấu
hiệu, các phương tiện phi ngôn ngữ khác(ánh mắt, nét mặt, nụ cười…).
– Thông điệp: content các thông tin của người gửi (ý nghĩ đã được mã hóa)
– Kênh truyền thông: biện pháp liên lạc giữa người gửi và người nhận (nhắc, viết…)
– nháii mã: là giai đoạn người nhận so sánh để hiểu được ý của người đề cập.
– Sự phản hồi: tức là người nhận phát tín hiệu trả lời người đã truyền đi bản thông
điệp. Nó báo cho người phát biết thông điệp đã được tiếp nhận và được hiểu như thế
nào. Dựa trên cơ sở đó, người phát có thể điều chỉnh hoặc chuyển tiếp các thông
điệp đòi hỏi khác.
do đó truyền thông giữa các cá nhân là một quy trình tương hỗ và tuần hoàn.
– Nhiễu: Hiệu quả của quá trình truyền thông bị chi phối bởi các yếu tố “nhiễu”. Đó
là các yếu tố ở người phát, người nhận hoặc trong môi trường gây cản trở đối có
việc truyền tin.
Đôi khi các yếu tố đó bao gồm:
– Sự khác lạ về văn hóa;
– Môi trường truyền thông không rẻ: tiếng ồn quá lớn, thời tiết quá
nóng
– Ý không minh bạch, quá trình mã hóa bị lỗi: Chẳng hạn người đề cập sử

dụng từ ngữ không chính xác, tiêu tiêu sử dụng từ địa phương.
Kỹ năng kể chuyện
Đồng Thị Hường Trang 4
– Kênh truyền thông hoạt động không hiệu quả: phát âm không
chuẩn, độ nhạy cảm của giác quan kém, điện thoại trục trặc…
– các yếu tố tâm lý ở người phát và người nhận: Sự không lưu ý,
sự nóng vội, các định kiến, thành kiến, tâm trạng không rẻ…
Cho đề nghị trong kể chuyện chúng ta cần chú ý đến các yếu tố nhiễu để chiếc bỏ hoặc
hạn chế ảnh hưởng xấu của chúng.
1.2.2. Nhận lắp thêmc trong trò chuyện
Trong kể chuyện chúng ta còn nhận vật dụngc, sắm hiểu người khác và nhận thiết bịc bản
thân mình (tự nhận vật dụngc), tức là xây dựng lên hình ảnh về đối tượng trò chuyện và
hình ảnh của chính bản thân mình.
 Nhận lắp thêmc đối tượng đề cập chuyện: Là thủ tục chúng ta chọn hiểu các đặc điểm
của đối tượng nhắc chuyện, xây dựng lên hình ảnh về đối tượng nhắc chuyện trong
đầu óc chúng ta. Hình ảnh về đối tượng đề cập chuyện bao gồm: Hình ảnh bên
bên cạnh và hình ảnh bên trong.
– Hình ảnh bên quanh đó: Phản ánh các yếu tố thiết kế của đối tượng kể chuyện,
như: tướng mạo, hình dáng, nụ cưới, ánh mắt, ăn mặc, nhắc năng, tư thế, phong
bí quyết…
– Hình ảnh bên trong: Trên cơ sở kết quả tri giác chúng ta phân tích, đánh giá
và đưa ra các nhận xét về các đặc điểm bên trong của đối tượng trò chuyện,
như: đạo đức, tính cách, năng lực, động cơ và các phẩm chất nhân biện pháp khác
tức là xây dựng lên hình ảnh bên trong của đối tượng.
Nhận thiết bịc là một giai đoạn. công đoạn này bắt đầu từ lần tiếp xúc đầu tiên và
tiếp diễn ở các lần gặp gỡ sau đó. Tuy nhiên trong lần gặp gỡ đầu tiên diễn
ra một hiện tượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối mang việc xác lập
hình ảnh người này trong mắt người kia mà còn ảnh hưởng đến việc lớn lên
mối quan hệ của họ, đó là ấn tượng ban đầu.
 Tự nhận thiết bịc trong trò chuyện: tức là xây dựng cho mình hình ảnh về bản

thân. Chỉ qua trò chuyện mang người khác chúng ta mới biết mình được đánh
giá, nhìn nhận như thế nào, từ đó chúng ta tự điều chỉnh và hoàn thiện bản
thân mình.
Kỹ năng nhắc chuyện
Đồng Thị Hường Trang 5
1.2.3. Ảnh hưởng tác động qua lại trong nhắc chuyện
Sự tác động, ảnh hưởng lẫn nhau trong kể chuyện được biểu hiện dưới nhiều
hình máyc: lây lan tình cảm, ám thị, bắt chước, áp lực nhóm…
– Lây lan tình cảm: là sự truyền tỏa tình cảm từ người này sang người khác.
– Ám thị: là sử dụng lời nhắc, công việc, cử chỉ tác động vào một người hay một
nhóm người, tạo cho họ tiếp nhận thông tin thiếu sự kiểm tra, phê phán.
– Bắt chước: là mô phỏng, lặp lại hành vi, bí quyết ứng xử, cử chỉ, điệu bộ và suy
nghĩ của người khác..
– Áp lực nhóm: Trong nhắc chuyện nhóm khi một người hay một số người có ý
kiến trái ngược mang đa số, thì các người này thường đề nghị chịu một áp lực tâm
lí, gọi là áp lực nhóm. Dưới áp lực này các người đó có phong trào thay đổi ý
kiến của mình và bằng lòng ý kiến của đa số.
Một trong các biểu hiện của áp lực nhóm là hiện tượng người ta thường gọi
là a dua hay theo đuôi. Có 2 dòng a dua:
+ A dua hình máyc – dáng vẻ cá nhân tỏ vẻ ưng thuận ý kiến của nhóm nhưng
bên trong thì phản đối, không tán thành.
+ A dua bên trong: cá nhân được nhấn mạnh bị ý kiến của đa số thu phục.
2 Vai trò của kể chuyện
trò chuyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, trong đời sống của
mỗi cá nhân con người.
 Vai trò của nhắc chuyện trong đời sống xã hội
Đối có xã hội, kể chuyện là điều kiện của sự tồn tại và lớn lên. Xã hội
là một tập hợp người có mối quan hệ qua lại sở hữu nhau.
 Vai trò của trò chuyện đối mang cá nhân
– trò chuyện là điều kiện để tâm lý, nhân giải pháp cá nhân phát triển bình

thường.
– Trong trò chuyện, nhiều phẩm chất của con người, đặc biệt là các
phẩm chất đạo đức được hình thành và phát triển.
– trò chuyện thỏa mãn nhiều cần thiết của con người: cần buộc buộc buộc nên có thông tin,
đòi hỏi được chính lắp thêmc, lời bắt buộc được các người bên cạnh quan
tâm, lời nên được hòa nhập vào các nhóm xã hội nhất định…
Kỹ năng đề cập chuyện
Đồng Thị Hường Trang 6
3. Chức năng của trò chuyện
3.1.Nhóm chức năng xã hội
 Chức năng thông tin:
Chức năng thông tin biểu hiện ở chi tiết truyền thông (giao hoán thông tin)
của trò chuyện: qua trò chuyện, nhân cái giao hoán cho nhau các thông tin
nhất định. Thông tin được Giao dịch trong đề cập chuyện có thể là các công bố
về một sự việc, sự vật nào đó, các nỗi niềm, tâm trạng, đánh giá, nhận xét
về chúng.
 Chức năng tổ chức hợp lại thành một hành động:
Trong một tổ chức, một công việc thường do nhiều bộ phận nhiều người
cùng công việc. Để có thể đạt được ý muốn khiến cho việc một cách thấp đẹp họ đề nghị
thống nhất có nhau, tức là kết hợp một bí quyết nhịp nhàng. Muốn vậy bắt buộc
thông qua quá trình kể chuyện để có thể đổi chác, bàn bạc, phân công công
việc một bí quyết hợp lý.
 Chức năng điều khiển:
Được thể hiện ở yếu tố ảnh hưởng tác động qua lại của đề cập chuyện. Trong
trò chuyện chúng ta ảnh hưởng, tác động đến người khác và ngược lại người
khác cũng ảnh hưởng, tác động đến chúng ta bằng nhiều hình thiết bịc khác
nhau, như: thuyết phục, ám thị, bắt chước. Đây là một chức năng cực kỳ quan
trọng của nhắc chuyện. Một người có khả năng lãnh đạo chính là người có khả
năng ảnh hưởng đến người khác, biết “ thu phục lòng người”, lời đề cập của
người đó có “ trọng lượng” đối có người khác.

 Chức năng phê bình và tự phê bình:
Trong xã hội mỗi người là một “cái gương”. kể chuyện mang họ chính là
chúng ta soi mình trong chiếc gương đó. Từ đó thấy được các ưu nhược
điểm của mình để tự sửa chữa và hoàn thiện bản thân.
3.2. Nhóm chức năng tâm lý
 Chức năng động viên, khích lệ
 Chức năng thiết lập, củng cố các mối quan hệ
 Chức năng cân bằng tình cảm
 Chức năng hình thành, lớn lên tâm lý nhân giải pháp
Kỹ năng trò chuyện
Đồng Thị Hường Trang 7
4. Phân chiếc trò chuyện
nhắc chuyện được phân chia thành nhiều chiếc dựa trên các tiêu chí khác nhau:
4.1. Theo khoảng bí quyết
 đề cập chuyện trực tiếp: Là cái nhắc chuyện trong đó các chủ thể trực tiếp gặp gỡ,
Giao dịch sở hữu nhau. Đây là chiếc hình trò chuyện phổ biến nhất trong đời sống
con người.
cái kể chuyện này có các ưu điểm sau:
– ko kể ngôn ngữ còn có thể dùng các phương tiện phi ngôn
ngữ, do đó lượng thông tin Giao dịch trong trò chuyện sẽ đa dạng,
phong phú hơn.
– Có thể mau chóng biết được ý kiến của người đối thoại
– Có thể điều chỉnh nhắc chuyện một biện pháp kịp thời để đạt mục đích.
Tuy nhưng, dòng hình trò chuyện trực tiếp bị hạn chế về mặt dung tích, hơn nữa khi
trò chuyện trực tiếp chúng ta dễ bị chi phối bởi yếu tố ngoại cảnh.
 trò chuyện gián tiếp: Là nhắc chuyện trong đó các chủ thể tiếp xúc có nhau qua
các phương tiện trung gian, như: Điện thoại, vô tuyến truyền hình, thư từ,
sách báo, fax… hoặc qua người thứ ba.
trò chuyện gián tiếp ít bị hạn chế về mặt diện tích, các người ở xa nhau
vẫn có thể trò chuyện được mang nhau và cùng một khi có thể tiếp xúc mang một

số lượng lớn đối tượng.
Tuy nhiên trong trò chuyện gián tiếp chúng ta thường không thấy được vẻ mặt
của người đối thoại, chưa có thể chắn họ đang khiến cho cho gì, đang ở trong hoàn cảnh nào,
cũng không tiêu dùng nhiều phương tiện phi ngôn ngữ khác.
4.2. Theo tính chất
 trò chuyện thỏa thuận: Là cái nhắc chuyện có tính chất công vụ, theo chức
trách, quy định, thể chế, như: Hội họp, mít tinh, đàm phán…
 nhắc chuyện không phê chuẩn: Là chiếc nhắc chuyện mang tính chất cá nhân không
câu nệ vào thể máyc, toàn thể dựa trên sự hiểu biết về nhau giữa các chủ
thể…Tuy nhiên vẫn phải theo các thông lệ, quy ước Đôi khi.
Kỹ năng trò chuyện
Đồng Thị Hường Trang 8
4.3. Phân cái đề cập chuyện theo vị thế
Vị thế biểu hiện mối tương quan giữa các người trò chuyện mang nhau, nó đề cập lên
ai mạnh hơn ai, ai cần ai, ai thuộc về vào ai trong kể chuyện. Theo vị thế trò chuyện
được phân ra thành: kể chuyện ở điểm cộng, đề cập chuyện ở thế cân bằng và trò chuyện ở thế
yếu.
4.4. Theo số lượng người dự vào nhắc chuyện
– trò chuyện giữa hai cá nhân mang nhau.
– nhắc chuyện giữa cá nhân có nhóm.
– trò chuyện giữa các cá nhân trong nhóm.
– trò chuyện giữa các nhóm sở hữu nhau.
4.5. Theo phương tiện đề cập chuyện
– trò chuyện bằng ngôn ngữ (ngôn ngữ, chữ viết).
– trò chuyện phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười…)
5. các cái cá tính trò chuyện
5.1. Định nghĩa
Trong cuộc sống, ở mỗi con người hay nhóm người dần hình thành đề nghị các nét
riêng trong lời nhắc, cử chỉ, điệu bộ, hành động. Chúng ra mắt cá tính trò chuyện
của người đó hoặc nhóm người đó.

phong bí quyết trò chuyện là hệ thống phương vật dụngc ứng xử ( lời kể, cử chỉ, điệu bộ, động
tác…) tương đối ổn định của mỗi con người hoặc mỗi nhóm người trong đề cập chuyện.
5.2. Đặc trưng của bắt mắt đề cập chuyện
bắt mắt kể chuyện có 3 đặc trưng cơ bản: tính ổn định, tính chuẩn mực và tính
linh hoạt
– Tính ổn định: Tính ổn định của cá tính trò chuyện biểu hiện ở chỗ, bắt mắt
đề cập chuyện của mỗi nhân chiếc, mỗi nhóm người là tương đối như nhau trong các
tình huống kể chuyện khác nhau.
Tính ổn định trong bắt mắt trò chuyện được quy định bởi nhiều yếu tố:
+ Đặc điểm thể chất của cá nhân: Chẳng hạn như chiều cao, tỉ lệ giữa các phần của
cơ thể: đầu, mình, chân, tay cngx ảnh hưởng nhiều đến dáng đi, đứng.
+ Nghề nghiệp: Trong hoạt động nghề nghiệp của mình, mỗi con người thường
dấn mình vào vào các quan hệ trò chuyện ổn định, trong các hoàn cảnh, điều kiện
Kỹ năng kể chuyện
Đồng Thị Hường Trang 9
cũng tương đối ổn định, chúng khiến cho cho cho các nét riêng trong kể chuyện của các
người cùng nghề. Từ đó bắt mắt kể chuyện của người thầy giáo khác cá tính
đề cập chuyện của người thầy thuốc, bắt mắt trò chuyện của người kinh doanh khác
cá tính trò chuyện của người nông dân…
+ Đặc trưng của thời đạị: Chẳng hạn bắt mắt kể chuyện của các người trong
thời kỳ nền kinh tế thế giới có nhịp điệu nhanh, hối hả, khẩn trương hơn thời bao
cấp.
Tính ổn định trong cá tính kể chuyện tạo cho đặc trưng riêng của mỗi người,
mỗi nhóm người trong trò chuyện.
– Tính chuẩn mực: trò chuyện là một hành vi xã hội phổ biến ở con người, nó được
quy định bởi các chuẩn mực xã hội như: Đạo đức, văn hóa, thẩm mỹ, pháp luật, bởi
phong tục, tập quán, truyền thống, lễ giáo và các nguyên tắc khác được ấn định
trong nhắc chuyện.
Trong trò chuyện, ví như chúng ta không tuân thủ các chuẩn mực, các quy tắc, thì chúng
ta dễ bị đánh giá là “thiếu văn hóa”, “thiếu giáo dục”, “không lịch sự”…

– Tính linh hoạt của cá tính trò chuyện: Trong bắt mắt trò chuyện ngoại trừ
các yếu tố ổn định, khó thay đổi, còn có các yếu tố được thay đổi theo tình
huống trò chuyện, chúng giúp nhân sinh có các lời nhắc, cử chỉ, điệu bộ mê say đắm
sở hữu tình huống trò chuyện cụ thể. Tính linh hoạt của bắt mắt nhắc chuyện kể lên sự
khéo léo, mềm dẻo của mỗi nhân sinh trong trò chuyện, ứng xử mang người khác.
5.3. các mẫu cá tính nhắc chuyện
bắt mắt kể chuyện của mỗi người luôn có các nét riêng, không ai giống ai.
nhắc bí quyết khác, cá tính đề cập chuyện của nhân chiếc là đa dạng, phong phú. Dù vậy,
căn cứ vào các nét nổi trội, điển hình có 3 mẫu cá tính kể chuyện: cá tính
dân chủ, cá tính độc đoán, cá tính tự do.
5.3.1. cá tính trò chuyện dân chủ
bắt mắt trò chuyện dân chủ biểu hiện qua các nét riêng biệt sau:
– Bình đẳng, gần gũi, vô tư
Người có bắt mắt dân chủ có trào lưu tạo không khí bình đẳng, thân mật,
thoả ưa phù hợp trong kể chuyện. Họ nỗ lực thu hẹp khoảng bí quyết có đối tượng kể chuyện
đến mức có thể, thông qua ăn mặc, đi đứng, nhắc năng, điệu bộ, cử chỉ…Chẳng hạn
Kỹ năng trò chuyện
Đồng Thị Hường Trang 10
một người lãnh đạo dân chủ thì khi tiếp khách, cho dù đó là nhân viên dưới quyền,
họ thường niềm nở, vui vẻ chìa tay ra cho khách, mời khách ngồi, chủ động ngồi
gần khách, Đánh mạnh hỏi han sức khỏe..
– Tôn trọng đối tượng trò chuyện, chú ý đến đặc điểm tâm lý cá nhân của họ
Trong trò chuyện, người có cá tính dân chủ thường chú ý tậu hiểu các đặc điểm
tâm lý cá nhân của đối tượng trò chuyện như: sở ưa đam mê, thói quen, cần buộc đề nghị có, quan
điểm… để từ đó có bí quyết tiếp cận hợp lý. Chính bởi thế họ thường được
đánh giá là dễ gần, dễ thông cảm, dễ trò chuyện không quan cách…
– Lắng nghe đối tượng trò chuyện
Lắng nghe là một trong các nét đặc thù thường thấy ở người có cá tính giao
tiếp dân chủ. Họ điềm tĩnh, kiên trì lắng nghe người khác và các ý kiến xác đáng
của người khác luôn được họ để ý đáp ứng kịp thời hoặc có lời fakei yêu say đắm rõ

ràng.
Ưu điểm: khiến cho cho đối tượng trò chuyện cảm thấy vô tư, yên tâm, đầy niệm tin, giúp họ
phát huy được tính độc lập, chủ động, ý tưởng trong công việc. bởi vậy người có
cá tính trò chuyện dân chủ thường được được chú ý người yêu mến, kính trọng, tin
tưởng.
Tuy nhiên dân chủ nên có nguyên tắc, không xóa nhòa chủ yếu ranh giới giữa người
này có người khác trong đề cập chuyện. Trong nếu ngược lại sẽ dẫn đến tình
trạng “cá mè một lứa”, xuề xòa. “dân chủ quá trớn”, đặc biệt trong nhắc chuyện mang
tính chất việc khiến cho.
5.3.2. bắt mắt trò chuyện độc đoán
Ngược có cá tính dân chủ là cá tính độc đoán, biểu hiện:
– Thường đề cao nguyên tắc, đòi hỏi ranh giới bắt buộc được tôn trọng
– Hành động một biện pháp cứng rắn, kiên quyết
– Đánh giá và ứng xử sở hữu tính đơn phương, một chiều, cứng đề cập, căn nguyên từ ý
của mình, ít chú ý đến người khác
khuyết điểm: lúcến người khác ngại tiếp xúc, tính chủ động, cảm hứng của đối tượng
trò chuyện ít được phát huy. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó hiểu, khẩn cấp, đòi hỏi
một nhân sinh quyết đoán, dám có trách nhiệm thì bắt mắt kể chuyện độc đoán
thường phát huy được tác dụng.
Kỹ năng kể chuyện
Đồng Thị Hường Trang 11
5.3.3. cá tính trò chuyện tự do
Người có bắt mắt nhắc chuyện tự do thường biểu hiện các đặc điểm sau:
– Hành vi, lời nhắc, ứng xử, thái độ bị chi phối nhiều bởi tâm trạng, tình cảm và tình
huống. Do đó, các nguyên tắc, chuẩn mực nhiều lúc bị coi nhẹ. Ví dụ: Một người
lãnh đạo dễ dàng bỏ qua, không xử lý vi phạm kỷ luật của nhân viên, hoặc nhân
viên say đắm nghỉ sớm thì cho nghỉ ngay, không cần biết lý do có thỏa đáng hay
không.
– Mục đích, content và đối tượng trò chuyện thường dễ dàng thay đổi
Ví dụ: A đang đi cùng B thì gặp C, A giới hạn lại kể chuyện có C và quên luôn cả B

đang đứng chờ và việc mà A đang giúp B.
– Quan hệ trò chuyện rộng nhưng hời hợt, không sâu sắc
Ưu điểm: lúcến cho cho đối tượng nhắc chuyện cảm thấy tha hồ, được tôn trọng, phát huy
được tính tích cực.
khuyết điểm: Dễ bị người khác coi thường, dễ bị đánh giá là thiếu đứng đắn và
thiếu nghiêm túc.
bởi vậy, ba cái bắt mắt trò chuyện trên đều có các mặt yếu và mặt mạnh,
không có chiếc nào là tối ưu cho đa phần nếu. Điều này đòi hỏi chúng ta nên biết
hợp lại thành một cả ba cái bắt mắt trò chuyện và tùy thuộc vào tình huống cụ thể mà thể
hiện cá tính nhắc chuyện hoàn hảo nhất.
6. các nguyên tắc trong nhắc chuyện
6.1. Khái niệm nguyên tắc đề cập chuyện
Nguyên tắc đề cập chuyện là hệ thống các quan điểm chỉ đạo, định hướng thái độ và
hành vi ứng xử, đồng thời chỉ đạo việc lựa sắm các bí quyết, phương tiện giao
tiếp của cá nhân
6.2. các nguyên tắc nhắc chuyện
– Nguyên tắc bình đẳng: tôn trọng đối tượng nhắc chuyện ( tôn trọng phẩm giá, tâm tư,
nguyện vọng của nhau, không ép buộc nhau bằng quyền lực)
– Có thiện chí trong nhắc chuyện: là luôn tin tưởng đối tượng trò chuyện, luôn nghĩ phải chăng về
họ, giành các yêu đương thấp đẹp, đem lại niềm vui cho đối tượng đề cập chuyện, luôn
luôn động viên, khuyến khích họ lúcến việc buộc phải chăng.
Kỹ năng trò chuyện
Đồng Thị Hường Trang 12
– Tôn trọng các giá trị văn hóa: mỗi vùng miền, lãnh thổ có các giá trị văn hóa khác
nhau, đòi hỏi được tôn trọng và gìn giữ. Người trò chuyện có văn hóa là người am
hiểu các giá trị văn hóa của mỗi vùng miền khác nhau để đưa ra bí quyết ứng xử phù
hợp.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình kỹ năng đề cập chuyện – Ths. Chu Văn Đức (Chủ biên), NXB

Hà Nội, 2005.
2. Tâm lý học đại cương – Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên), NXB Đại học
quốc gia Hà Nội, 2007.
3. Kỹ năng trò chuyện – Trịnh Xuân Dũng, NXB Đại học lãnh thổ Hà Nội,
2000.
4. Bài fakeng tóm tắt môn học Kỹ năng trò chuyện và làm việc nhóm – Bộ môn
lớn lên kỹ năng, nơi lưu ý đào tạo ngoại ngữ – Đại học Thủy lợi, Hà
Nội, 9/2008.

Kỹ năng đề cập chuyện
Đồng Thị Hường Trang 13
CHƢƠNG 2
CÁC PHƢƠNG TIỆN GIAO TIẾP

I. MỤC TIÊU
Sau lúc học xong chương này, người học có thể:
– Hiểu được vai trò, ý nghĩa và giá trị biểu đạt của mỗi phương tiện
kể chuyện.
– tiêu dùng các phương tiện đề cập chuyện một biện pháp có chất lượng hơn.
– Có thể hiểu và nắm bắt được content, ý nghĩa của lời kể, hành
động, cử chỉ…của đối tượng đề cập chuyện và biết chú ý, điều chỉnh lời

đề cập, hành động, tư thế, ăn mặc và các biểu hiện phi ngôn ngữ khác
của bản thân trong trò chuyện.

II. NỘI DUNG
1. Phương tiện ngôn ngữ
2. Phương tiện phi ngôn ngữ

III. NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Phƣơng tiện ngôn ngữ
Ngôn ngữ là phương tiện trò chuyện chỉ có ở nhân sinh, là phương tiện nhắc chuyện đặc
trưng cho nhân sinh.
Cùng mang lao động, ngôn ngữ là một trong các yếu tố quyết định quy trình phát
triển lịch sử loài người và sự lớn mạnh của mỗi cá nhân. Nhờ ngôn ngữ mà con
người thiết lập được sự trò chuyện. Trong giao tiếp nhân sinh dùng các phương
tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, trong đó phương tiện ngôn ngữ được nhân chiếc sử
dụng toàn bộ để đổi chác thông tin cho nhau. Bằng ngôn ngữ, chúng ta có thể truyền
đi một bí quyết chính xác bất kì một dòng thông tin nào, có thể diễn tả tâm trạng, tình
cảm, miêu tả hành động hay sự vật.
Kỹ năng giao tiếp
Đồng Thị Hường Trang 14
1.1. Ngôn ngữ là gì? content của ngôn ngữ.
Khái niệm về ngôn ngữ: Ngôn ngữ là quá trình nhân sinh dùng một thứ tiếng
nào đó để giao tiếp và tư duy. nhắc cụ thể hơn ngôn ngữ chính là lời nhắc hay câu viết
của chúng ta.
các dạng hoạt động của ngôn ngữ:
Tùy tác dụng và biểu hiện, ngôn ngữ chia thành 2 cái: ngôn ngữ bên quanh đó và ngôn
ngữ bên trong.
– Ngôn ngữ bên quanh đó: là dạng ngôn ngữ được thể hiện tường minh ra bên kế bên
bằng âm thanh hoặc chữ viết để tiến hành giao tiếp giữa các chủ thể. Người ta chia
ngôn ngữ bên kế bên thành 2 dạng: ngôn ngữ kể và ngôn ngữ viết.

+ Ngôn ngữ kể: Là ngôn ngữ hướng vào người khác, biểu hiện bằng âm
thanh và được tiếp nhận bằng thính giác (tai nghe), gồm ngôn ngữ đối thoại
và độc thoại.
Ngôn ngữ đối thoại: là ngôn ngữ diễn ra ở một người hay một số người
khác, trong đó lúc người này nhắc thì người khác nghe và ngược lại. VD:
Trong cuộc họp nhóm, trong đại hội bình bầu cá nhân hợp lý…
Ngôn ngữ độc thoại: Là ngôn ngữ mà người kể kể cho một hay phần lớn
người nghe mà không có chiều ngược lại một biện pháp trực tiếp. VD: giao tiếp
thời sự, phổ biến khoa học cho một trường hay một cơ quan, xí nghiệp, lời
phát của phát thanh viên trên đài phát thanh và truyền hình…
+ Ngôn ngữ viết: tạo bắt buộc muộn hơn ngôn ngữ kể, biểu hiện bằng chữ viết và
được thu thập bằng thị giác (mắt). Ngôn ngữ viết có đặc điểm riêng là quanh đó phải
chặt chẽ về chữ ngữ pháp còn cả nên về chính tả.
– Ngôn ngữ bên trong: là dạng đặc biệt của ngôn ngữ, là dạng ngôn ngữ chưa được
bộc lộ ra bên quanh đó bằng các phương tiện tài nguyên.
content của ngôn ngữ
Là nghĩa của từ ngữ mà chúng ta kể hay viết, ý mà chúng ta muốn chuyển tới
người nghe hay người đọc.
Nội dung của ngôn ngữ có 2 chi tiết: khách quan và chủ quan
-Khách quan: Từ luôn có nghĩa chính vật dụngc không thuộc về vào ý muốn của
chúng ta. Mỗi từ hoặc một cụm từ được tiêu dùng để chỉ một sự vật, hiện tượng hoặc một
Kỹ năng giao tiếp
Đồng Thị Hường Trang 15
cái sự vật, hiện tượng nào đó. Như vậy một trong các điều kiện đòi hỏi của sự
thông hiểu giao tiếp là bắt buộc tiêu dùng từ chính thức. Có các từ nhiều nghĩa đòi hỏi buộc đề nghị
nắm được tình huống giao tiếp cụ thể để hiểu đúng nghĩa của người đề cập.
– Chủ quan: được thể hiện ở chỗ, ngôn ngữ được chúng ta dùng để truyển tải
ý của chúng ta, tức là ý cá nhân. Nhiều lúc ý này không trùng mang nghĩa thật của
từ, của câu mà chúng ta tiêu tiêu dùng. Trong giao tiếp hiểu được ý cá nhân là cơ sở của
sự hiểu biết lẫn nhau, sự đồng cảm giữa các chủ thể.

1.2. Phát âm, giọng đề cập, tốc độ nhắc
Trong giao tiếp bằng ngôn ngữ kể, việc người kể phát âm có chuẩn hay không, có
phân biệt hay không, giọng kể của họ như thế nào, tốc độ nhanh hay chậm…đều có
ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả giao tiếp.
+ Phát âm: phát âm không chuẩn sẽ gây khó khăn cho người nghe trong việc hiểu ý
nghĩa của lời đề cập, thậm chí là hiểu sai hoặc không hiểu được, đặc biệt là trong
nếu gặp nhau thứ 1.
+ Giọng đề cập: thường phản ánh chân thật yêu đương, yêu đương của người nói, bắt buộc nó
có sức truyền cảm to lớn.
VD: lúc xúc động giọng nói hổn hển, lời nói ngắt quãng.
lúc vui vẻ thì ngôn ngữ trong trẻo, nhịp nói nhanh
lúc buồn giọng trầm và nhịp chậm
lúc ra lệnh giọng cương quyết, sắc, gọn.
Người có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp làm người nghe cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
Người có giọng nói phân biệt, dứt khoát, làm người nghe cảm thấy uy lực của họ, mỗi
lời nói của họ như là một mệnh phai tuân thủ. Có người có giọng nói the thé, chát
chúa gây phản cảm cho người nghe.
+ Tốc độ nói: Nói nhanh hay chậm tùy thuộc vào tình huống. Tuy nhiên nói nhanh
quá sẽ làm người nghe khó theo dõi, còn nói chậm quá sẽ gây cảm giác buồn chán.
Cũng cần phải chú ý đến cả nhịp độ nói, đề nghị nói lúc trầm, lúc bổng, có điểm nhấn
mới cuốn hút được người nghe.
những nguyên tắc đối có dùng ngôn từ: Một ý được trình bày rẻ thường đảm bảo
nguyên tắc 5C (Clear, Complete, Concise, Correct, Courteous)
Kỹ năng giao tiếp
Đồng Thị Hường Trang 16
– Rõ ràng: Thông điệp nên rõ ràng để người nhận chỉ có thể hiểu theo một nghĩa
duy nhất
– Hoàn chỉnh: Thông điệp bắt buộc cất đầy đủ thông tin cần thiết.
– Ngắn gọn, súc tích: Thông điệp nên đựng đựng đầy đủ những thông tin nhu yếu,
nhưng nên đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, súc tích.

– Chính xác: Thông tin đưa ra nên chính xác, có căn cứ.
– Lịch sự: Thông điệp nên đảm bảo nội dung đáp ứng những phải trên, nhưng về
hình vật dụngc buộc đề nghị thấp, lịch sự tùy theo từng đối tượng nhận thông tin.
1.3. phong biện pháp ngôn ngữ
bắt mắt ngôn ngữ được thể hiện qua lối nói, lối viết tức là biện pháp dùng từ ngữ để
diễn đạt ý trong giao tiếp. có tương đối nhiều thời trang ngôn ngữ khác nhau, tùy theo từng
tình huống giao tiếp mà chúng ta lựa chọn cá tính ngôn ngữ cho ưa thích.
+ Lối nói thẳng: là nói thẳng, viết thẳng ra ý nghĩ của mình, mẫu mình muốn,
mình cần, chiếc mình biết, không quanh co vòng vèo, không ẩn ý.
Ưu điểm: an toàn được thời gian, người nghe có thể chớp nhoáng hiểu chính
xác được ý của người nói.
Tuy nhiên trong nhiều tình huống, nói thẳng thiếu tế nhị sẽ làm đối tượng khó
chịu, khó phê chuẩn thông tin mà chúng ta đưa ra, nhất là lúc thông tin đó là
điều không được mong đợi.
Lối nói thẳng thường được dùng trong giao tiếp giữa những người thân trong
gia đình, bạn bè thân mật. Còn trong giao tiếp chấp thuận, trong những mối quan hệ
xã giao Đôi khi người ta dùng lối nói lịch sự và lối nói ẩn ý.
+ Lối nói lịch sự: Người ta dùng ngôn từ tình thái sở hữu những động từ, mệnh đề
tình thái khiến cho cảm nghĩ, thái độ được biểu lộ một biện pháp nhã nhặn, lịch thiệp.
+ Lối nói ẩn ý: Là một cách biểu đạt dùng trong giao tiếp trong những trường
hợp tế nhị, khó nói. Nói ẩn ý tức là nói một điều khác hàm đựng điều muốn nói.
Lối nói ẩn ý là lối nói nhẹ nhàng, tế nhị, khéo léo, đòi hỏi một sự tinh tế ở cả
người nói và người nghe.
Lời phê bình nhẹ nhàng, ý nhị giúp đối phương dễ tiếp thu hơn. Nó hạn chế
được những mâu thuẫn có thể xảy ra và giúp đối phương tiếp thu ý kiến một
bí quyết tích cực nhất.
Kỹ năng giao tiếp
Đồng Thị Hường Trang 17
+ Lối nói mỉa mai, châm trọc: Trong cuộc sống có những người hay mỉa mai,
châm trọc người khác. Theo người Pháp, điểm khác nhau duy nhất giữa mỉa mai

và tát vào mặt người khác là tát thì kêu nhưng thường lại không đau bằng.
Mỉa mai, châm trọc người khác là một thói xấu. Nó không đem lại cho chúng ta
điều gì hợp lý không tính sự hận thù, xa lánh của người ngoại trừ.
2. Phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
Giao tiếp phi ngôn ngữ là giao tiếp không dùng ngôn ngữ. cái giao tiếp này còn
gọi là giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ ko có âm thanh.
2.1. Ánh mắt, nét mặt, nụ cười:
– Ánh mắt: Ánh mắt được xem là cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt phản ánh tâm trạng,
những xúc cảm, tình cảm của con người như: vui, buồn, tức giận, sợ hãi, lo
lắng hay yên tâm. Năm 1975, Hetxơ bằng thử nghiệm của mình đã nhận xét:
khi người ta vui thì con ngươi mở rộng, khi giận giữ thì con ngươi thu hẹp lại.
Ánh mắt cũng có thể cho ta biết mong muốn và ý nghĩ của người đối thoại.
Ánh mắt ko chỉ bộc lộ tâm hồn của con người mà còn là con đường đa số
để tiếp thu những thông tin cảm tính từ môi trường bên không tính. Kết quả nghiên
cứu cho thấy: Trong số những giác quan của con người, đôi mắt có thể chuyển tải
lượng thông tin nhiều nhất ( trên 80%).
Khi giao tiếp chúng ta cần buộc phải tiêu dùng mắt, biết giao tiếp bằng mắt. Để sử
dụng mắt có hiệu quả cần chú ý:
+ Nhìn thẳng vào người đối thoại: tầm nhìn trùng hợp, nhẹ nhàng như bao quát
toàn bộ con người họ chứ chẳng hề nhìn vào một điểm nào đó trên khuôn
mặt họ. Nhìn thẳng vào người khác có nghĩa là: tôi cực kỳ thành thực hơn nữa tôi
rất quang minh, chính đại.
+ ko nhìn chăm chú vào người khác: Nhìn chăm chú hay nhìn chằm chằm
cũng là một loại nhìn thường gặp trong giao tiếp. Chúng ta ko buộc phải nhìn
chăm chú vào đối tượng giao tiếp. ví như như chúng ta đưa mắt nhìn chăm chú
vào một người nào đó thì họ sẽ cảm thấy lo lắng, bực bội tựa như họ có một
sai sót, một điểm gì đó ko bình thường và đang bị người khác soi mói.
+ ko nhìn người khác sở hữu ánh mắt coi thường, giễu cợt hoặc ko thèm để
ý.
Kỹ năng giao tiếp

Đồng Thị Hường Trang 18
+ ko đảo mắt hoặc đưa mắt liếc nhìn một giải pháp vụng trộm.
+ ko nheo mắt hoặc nhắm cả hai mắt trước mặt người khác.
– Nét mặt: Nét mặt biểu hiện thái độ và yêu đương của con người: vui, buồn, ngạc
nhiên, sợ hãi, ghê tởm và khó chịu.
VD: Khi sợ hãi, mặt người ta lớn lên thành tái nhợt, hành động bị gò bó.
Khi bối rối, xấu hổ mặt đỏ bừng, toát mồ hôi.
Nét mặt còn cho thấy ít nhiều về tính biện pháp con người. Người vô tư, lạc quan
yêu đời nét mặt thường vui vẻ, người vất vả bắt buộc lo nghĩ nhiều nét mặt thường
trầm tư, căng thẳng…
– Nụ cười: Nụ cười là một phương tiện giao tiếp quan trọng chứa đựng nhiều
nội dung phong phú. Nụ cười ko chỉ biểu hiện thái độ, yêu đương của con
người mà cả những nét tính biện pháp nhất định của họ nữa.
2.2 Ăn mặc, trang điểm và trang sức:
– Ăn mặc: Việc chúng ta ăn mặc như thế nào trong giao tiếp ko những thể
hiện khiếu thẩm mỹ, văn hóa giao tiếp của chúng ta mà còn thể hiện thái độ đối
sở hữu người khác và đối sở hữu việc làm.
Trong bất cứ giả dụ nào ăn mặc đều bắt buộc sạch sẽ, chỉnh tề, mê say mang
khổ người, màu da khuôn mặt ko chỉ về sự cân đối mà còn về dáng vẻ,
màu sắc hoa văn.
– Trang điểm và trang sức: ko kể ăn mặc còn có trang điểm và trang sức, đây
toàn thể là vấn đề của nam giới. Trang sức cực kỳ phong phú và đa dạng: nhẫn, vòng
cổ, hoa tai, vòng đeo tay, những thứ cài trên tóc…ko buộc phải đeo quá nhiều
trang sức vì dễ gây ấn tượng nặng nề, khoe của. Khi tiếp khách nữ giới yêu cầu
trang điểm nhẹ, không yêu cầu trang điểm lòe loẹt dễ gây phản cảm.
2.3 Tư thế và động tác:
– Tư thế: Có vai trò quan trọng trong giao tiếp, có thể xem nó như loại khung
hay nền cho hình ảnh của chúng ta. Trong giao tiếp có 3 tư thế đông đảo: đi,
đứng, ngồi.
+ Tư thế đi: đi nhanh, nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao, ngực hơi ưỡn ra phía trước

một chút, không chỉ chứng tỏ sự năng động, tự tin, giàu nghị lực và đang hướng
đến những việc làm quan trọng mà còn đóng góp thêm phần có mặt trên thị trường những phẩm chất đó.
Kỹ năng giao tiếp
Đồng Thị Hường Trang 19
Khi đi ví như bạn xách cặp thì hãy dùng tay trái, để tay nên luôn sẵn sàng chìa ra
cho người khác.
+ Tư thế đứng: đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, vai không nhô ra phía trước,
ngực thẳng, hai tay buông xuôi khi không, lòng bàn tay hướng vào trong, ngón
tay giữa hơi chạm vào quần, chứng tỏ là một người đàng hoàng, tự tin và phóng
khoáng.
+ Tư thế ngồi: đứng đắn, thoải mái, tự dưng, thanh thản. Khi ngồi không buộc bắt buộc
choán hết chỗ, không nghiêng về một bên, lưng và đầu yêu cầu thẳng để tỏ ra bạn
sẵn sàng tiếp chuyện. Tay để lên tay vịn của ghế, lên đùi hoặc lên bàn, hai chân
bắt buộc khép lại chỉ để hở một chút. Trước khi ngồi buộc buộc đề nghị để ý ghế có bẩn không,
khi ngồi xuống bắt buộc nhẹ nhàng, Chắn chắn. ví như đối diện là một người lớn tuổi
bạn phải mua chỗ rẻ hơn một chút, tư thế ngồi không đề nghị quá thoải mái và
cũng không nên bắt chéo chân.
– Động tác: Động tác cũng là một loại ngôn ngữ không có âm thanh trong giao
tiếp. Nó bao gồm những cử chỉ bằng đầu: gật đầu, lắc đầu; những cử chỉ bằng tay:
đưa tay ra để minh họa khi nói, vẫy tay, chỉ trỏ…làm câu chuyện phong phú,
lôi kéo, lôi cuốn. Tuy nhiên cần phải tự nhiên, mê say và cần giảm thiểu những cử
chỉ thiếu tôn trọng người khác: chỉ trỏ vào mặt người khác, ngáp vươn vai, cắt
móng tay…
2.4 Khoảng bí quyết, vị trí và kiểu bàn ghế:
– Khoảng bí quyết: Trong giao tiếp khoảng giải pháp giữa chúng ta và người đối thoại
cũng có những ý nghĩa nhất định. Theo những nhà giao tiếp học, sự tiếp xúc giữa
con người diễn ra trong 4 vùng khoảng giải pháp sau:
+ Khoảng cách công cộng: Khoảng trên 3,5m, khoảng bí quyết này ưa thích mang
những cuộc tiếp xúc sở hữu đám đông tụ tập lại thành từng nhóm.
+ Khoảng giải pháp xã hội: 1,2-3,5m, được chúng ta duy trì khi tiếp xúc sở hữu người

xa lạ: hỏi đường, hỏi giờ…
+ Khoảng giải pháp cá nhân: 0,45m – 1,2m, giao tiếp mang đồng nghiệp ở cơ quan,
sở hữu bạn bè, khi cùng tham dự bữa tiệc…
+ Khoảng bí quyết thân mật: 0-0,45m, chỉ những ai thật thân thiết, gần gũi: cha
mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, người yêu, bạn bè thân, bà con họ hàng.
Kỹ năng giao tiếp
Đồng Thị Hường Trang 20
Về khoảng biện pháp cần lưu ý một số điểm sau:
+ những vùng khoảng biện pháp giao tiếp chịu ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, những
người đến từ những nền văn hóa khác nhau thường có vùng giao tiếp khác
nhau: Người châu Âu có cùng thân mật hẹp hơn người Mỹ, người thành thị hẹp
hơn nông thôn.
+ Trong giao tiếp chúng ta cần chọn khoảng biện pháp cho thích mang tính chất của
mối quan hệ.
+ Tùy theo mục đích của bạn mà có thể linh hoạt thay đổi khoảng bí quyết cho phù
hợp để tạo điều kiện thuân lợi cho việc đạt mục đích.
– Vị trí: Sự sắp đặt bàn và chỗ ngồi trong giao tiếp cũng phản ánh mối quan hệ
giữa những người giao tiếp sở hữu nhau.
+ Vị trí góc
+ Vị trí hợp tác.
+ Vị trí nặng nề.
+ Vị trí độc lập.
– Kiểu bàn ghế:
+ Kiểu bàn:
Bàn hình chữ nhật: Biểu hiện cho quyền lực, bàn càng dài quyền lực càng
lớn. Vị trí ngồi ở một đầu bàn (lưng người ngồi không quay ra cửa) là vị trí của
người lãnh đạo, có ảnh hưởng lớn nhất, có vai trò chủ trì.
Bàn hình tròn: Biểu hiện mối quan hệ bình đẳng, thoải mái, thân tình. Nó phù
hợp sở hữu những cuộc giao hoán, thảo luận giữa những người cùng vị trí và co thiện
chí hợp tác.

Bàn hình vuông: Biểu hiện mối tương quan đối đầu, phòng thủ, những người
có địa vị ngang nhau dùng cho những cuộc nói chuyện không kéo dài đi
thẳng vào vấn đề.
+ Kiểu ghế.
2.5 Quà tặng
Trong giao tiếp, văn hóa tặng quà ngày càng được chú ý. Tặng quà là một trong
những cách nhanh nhất để tạo yêu đương và những ấn tượng hợp lý ở người khác về
chúng ta.

cá tính giao tiếp

Tâm trí con người rất khó hiểu, và điều này là do, trong số những thứ khác, do thực tế là giao tiếp sở hữu người khác cho phép chúng ta chọn hiểu tất cả những loại khái niệm và ý tưởng về môi trường.

nếu không có khả năng này, chúng ta sẽ không chỉ là những hòn đảo bị bỏ hoang theo quan điểm tâm lý, mà chúng ta thậm chí không thể nghĩ được, bởi vì chúng ta không có ngôn ngữ. Mặc Dù thế, thực tế là sống trong xã hội chúng ta học bí quyết thể hiện bản thân không có nghĩa là chúng ta luôn làm thấp. Đó là nguyên nhân tại sao nên biết thời trang giao tiếp.

Những cá tính giao tiếp này thuộc về, trong số những thứ khác, vào thái độ và những yếu tố của những kỹ năng xã hội mà chúng ta sử dụng để thể hiện ý tưởng của chúng tôi và trạng thái cảm xúc hoặc cảm xúc.

1. Phong biện pháp hung hăng

những yếu tố đặc trưng cho phong cách giao tiếp này là những mối đe dọa bằng lời nói và không bằng lời nói, cũng như những lời buộc tội và lời trách móc trực tiếp. Nói Nhìn chung, mục tiêu của bộ sáng kiến ​​này là nhập một động lực trong đó người ta có miền và phần khác được nháim thiểu.

Đó không hẳn là một cố gắng để truyền đạt thông tin có giá trị như người ta có, mà là có tác động cụ thể đến người khác hoặc những người quan sát sự tương tác, để có được sức mạnh. ko kể ra, việc sử dụng ngụy biện vượn PR, hoặc trực tiếp từ những lời lăng mạ, không có gì lạ.

Mặt khác, việc sử dụng phong biện pháp giao tiếp tích cực cũng được đặc trưng bởi yếu tố paraverbal và phi ngôn ngữ thể hiện sự bực bội hoặc thù địch. Ví dụ, giọng nói cao, căng cơ, v.v..

2. Phong bí quyết ức chế, hay thụ động

Đây là một phong bí quyết giao tiếp dựa trên sự ức chế những suy nghĩ và cảm xúc mà trong những tình huống Thông thường có thể được thể hiện.

Mục đích cuối cùng là hạn chế nhiều luồng giao tiếp, bởi vì có một thứ gì đó che giấu bởi vì đó là thông tin gây khó chịu, hoặc vì nó sợ khả năng không làm hài lòng người khác. Cũng có khả năng lý do để áp dụng thái độ này là không lưu ý đơn kém chất lượngn, hoặc mong muốn xử lý một cuộc đối thoại càng sớm càng thấp.

Trong thực tế, phong phương pháp giao tiếp thụ động là điển hình của những người nhút nhát, những người không hiệu quả trong những mối quan hệ cá nhân, hoặc người hướng nội khác, những người nỗ lực giao tiếp nhiều hơn sở hữu ít hơn. Điều này có nghĩa là nỗi sợ hãi chưa phải là yếu tố kích hoạt. Một số người hiểu rằng trạng thái “mặc định” là sự cô lập và cô đơn, và đa số cố gắng để thể hiện bản thân phải được chứng minh.

quanh đó ra, ví như có một cái gì đó cực kỳ đòi hỏi có nghĩa là nhưng thường có nỗi sợ truyền đạt nó, thường người ta nói đằng sau lưng người có liên quan. Một trong những đặc điểm của phong biện pháp giao tiếp này là sự tiếp xúc trực quan tương đối ít, giọng nói rẻ, câu trả lời ngắn hoặc ít liên quan đến những gì được nói và một ngôn ngữ không lời thể hiện sự tự vệ hoặc không hiệu quả thành phần cuối cùng này thay đổi nhiều hơn).

  • Có thể bạn lưu ý: “Sự khác lạ giữa những người hướng ngoại, hướng nội và nhút nhát”

3. Phong phương pháp quyết đoán

Trong phong biện pháp quyết đoán, những gì bạn nghĩ và cảm nhận được truyền đạt trực tiếp, miễn là bạn tin rằng bạn có giá trị và bạn sẽ không làm phiền ai đó quá mức. Đó là, nó giao tiếp một phương pháp trung thực và hiển nhiên, nhưng không cố gắng chi phối người khác.

do vậy, dự định rằng chính những kỹ năng xã hội đang thiết lập một sự cân bằng trong đó cả có ích của nhau và của người khác được tính đến., để những thông tin liên quan chảy mà không có biến chứng.

mang những đặc điểm này, có thể coi đây là phong biện pháp giao tiếp thu hút nhất trong chủ yếu những tình huống.

6.1. Khái quát

6.1.1. Khái niệm

Như đã đề cập ở chương mở đầu: Hiệp hội Đào tạo và tăng trưởng Mỹ (ASTD-American Society for Training & Development) có thành viên đến từ hơn 100 quốc gia, đã làm việc một nghiên cứu về những kỹ năng cơ bản đòi hỏi trong công việc tại Hoa Kỳ. Kết luận được đưa ra là có 13 kỹ năng cơ bản cần phải có sự cần dùng bậc nhất để thành công trong công việc, một trong số đó là kỹ năng giao tiếp ứng xử.

Vậy giao tiếp là gì?

Với những góc độ và mục đích nghiên cứu khác nhau, người ta đã đưa ra nhiều quan niệm khác nhau về giao tiếp. Có thể kể ra một số quan niệm về giao tiếp như sau:

“Giao tiếp là nói một điều gì đó với ai đó”.

“Giao tiếp là việc truyền đạt hướng dẫn, chỉ dẫn giữa người này và người khác, có dẫn đến hành động.”…

trường hợp hiểu theo nghĩa rộng thì:

“Giao tiếp là sự chia sẻ thông tin và tạo quan hệ”.

Còn kỹ năng giao tiếp có thể hiểu là một tập hợp những qui tắc, nghệ thuật, biện pháp ứng xử, đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hằng ngày giúp giao tiếp hiệu quả thuyết phục hơn.

Hiện tượng giao tiếp rõ ràng không chỉ có ở xã hội loài người, mà còn tồn tại khách quan, tạo nên ở muôn loài. Ở góc độ một tổ chức, tập đoàn, “giao tiếp” được hiểu là hành động xác lập mối quan hệ và sự tiếp xúc giữa con người với con người, nhằm thoả mãn cần thiết nhất định về thông tin. Trên cơ sở thu nhận thông tin, hai bên giao tiếp sẽ xây dựng, điều chỉnh mục tiêu, hành vi qua sự tương tác lẫn nhau để cùng hiểu biết về một tình huống, có cùng tiếng nói, thu được hữu ích nhiều nhất có thể.

tóm lại, dù có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng những quan niệm này đều có chung một giải pháp hiểu: “Giao tiếp là quá trình chuyển giao, tiếp nhận và xử lý thông tin giữa người này với người khác để đạt được mục tiêu”.

Có thể nói kỹ năng giao tiếp đã được nâng lên thành nghệ thuật giao tiếp, bởi vì kỹ năng này bao gồm cực kỳ nhiều kỹ năng nhỏ khác như: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu hiểu, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng sử dụng ngôn từ, âm điệu…

Để có được kỹ năng giao tiếp thấp đòi hỏi người tiêu dùng phải thực hành thường xuyên, áp dụng vào hoàn toàn hoàn cảnh mới có thể cải thiện rẻ kỹ năng giao tiếp của mình.

6.1.2. Tầm trọng yếu của kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng mềm cực kỳ siêu nhu cầu trong thế kỷ 21. Kỹ năng giao tiếp đóng vai trò rất quan trọng, đó là hành trang không thể thiếu để đạt được thành công.

Xã hội ngày càng lớn mạnh, song song với sự lớn lên đó là một sự cạnh tranh gay gắt. giả dụ như chỉ có chuyên môn nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết, hết mình vì công việc, thì có thể vẫn chưa đủ để có được một vị trí ham mê với năng lực. thấp khi đó cần phải nỗ lực nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn, ra sức học hỏi thật nhiều để hi vọng kinh nghiệm, kiến máyc giúp thăng tiến cao hơn?

Thật ra, ngoại trừ chuyên môn nhiều năm kinh nghiệm, kiến đồ vậtc thấp, cần phải biết giải pháp thể hiện những suy nghĩ, những kinh nghiệm, những đóng góp của mình cho toàn bộ người biết thông qua giao tiếp (Giao dịch, giao tiếp, phát biểu…)mới hy vọng gặt hái được thành công như ý.

Vì vậy, vai trò của kỹ năng giao tiếp trong công việc, trong cuộc sống hằng rất quan trọng không thể thiếu trong môi trường làm việc tiết kiệm đầy cạnh tranh.Nâng cao kỹ năng giao tiếp là một yêu cầu không thể thiếu trong thời đại ngay bây giờ. .

Trong thực tế, có thể dễ dàng nhận thấy: trường hợp có được kỹ năng giao tiếp tốt thì đầy đủ quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên sẽ lớn lên thành gần gũi, đảm bảo hơn, công việc sẽ trôi chảy hơn. Cùng với điều đó thì cơ hội thăng tiến cũng rộng mở hơn.

Ngược lại, nếu không thành công trong giao tiếp, những suy nghĩ, ý tưởng, nỗ lực, thành quả của ta sẽ không phản ánh được thực tế của những điều đó của chính bản thân mình. Sự hạn chế này sẽ khiến ta gần như không thể thể hiện được hết khả năng của mình trong công việc.

Chính sự thiếu hiệu quả trong giao tiếp sẽ phát triển thành rào cản trên con đường đạt tới mục tiêu của chính mình – cả trong đời sống riêng tư lẫn trong sự nghiệp.

6.2. Mục tiêu và phương thiết bịc giao tiếp

6.2.1. Mục tiêu giao tiếp

Giao tiếp thường có 4 mục tiêu như sau:

– Chuyển tải được những thông điệp.

– Giúp người nhận hiểu rõ những dự định của người phát thông điệp.

– Tiếp nhận được sự phản hồi từ người nhận.

– Duy trì mối quan hệ tốt với người nhận.

Trong đông đảo ngành nghề, để thành công, mỗi người đều cần có sự hợp tác, bổ trợ, giúp đỡ, hay tối thiểu là góp ý từ nhiều phía và để những bên phối hợp hiệu quả, đúng lúc, đúng “liều lượng”, cần phải có sự trao đổi thông tin chính xác.

Thông điệp luôn luôn có cả yếu tố trí tuệ và cảm xúc trong đó, yếu tố trí tuệ để chúng ta có thể xem xét tính hợp lý của nó, và yếu tố tình cảm để chúng ta có thể có thái độ những thu hút tình cảm say mê, qua đó thay đổi được suy nghĩ và hành động.

những thông điệp sau khi được “mã hoá”, được truyền nhận qua nhiều kênh, như: “nói”- thông qua gặp mặt đối mặt, gọi điện thoại, gặp qua video…; “viết”- bằng thư từ, email, bản báo cáo…; và những thông điệp sau khi được “kém chất lượngi mã”, được truyền đạt đến người nhận và người gửi sẽ trông chờ ở họ những phản hồi.

6.2.2. Phương đồ vậtc giao tiếp

Khi giao tiếp,đa số thường quan tâm vào việc chuẩn bị nội dung, mà ít khi chuẩn bị cho việc thể hiện nội dung đó như thế nào. Ví dụ như: sử dụng giọng nói ra sao, giới hạn câu ngắt ý ở điểm nào, mắt sẽ đi đâu khi đang trao đổi ở ý đó…

Hay nói phương pháp khác đó là sử dụng những chi tiếtkhông hẳn là từ ngữ (phi ngôn từ) trong giao tiếp. Giao tiếp thường bao gồm hai phần chính ngôn từ và phi ngôn từ:

– Ngôn từ: là nội dung thông điệp được nói ra hoặc viết ra.

– Phi ngôn từ: bao gồm giọng nói (gồm những yếu tố như: ngữ điệu, chất giọng, độ cao…) và hình ảnh (gồm nét mặt, dáng vẻ, trang phục, đi lại…).

Khi chuyển tải một thông điệp, thì hiệu quả của ngôn từ, giọng nói và hình ảnh được thể hiện như tronghình 6.2, cụ thể là: Tỷ lệ giữa ngôn từ và phi ngôn từ là 7/93 – tức là sức ảnh hưởng của phi ngôn từ tới người nghe gấp 13,285 (93/7) lần nội dung. 6.3. những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp Muốn hoạt động giao tiếp có hiệu quả thě cần phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau đây:

6.3.1. Nguyên tắc bình đẳng

biện pháp thiết bịc tốt nhất là đang chạy nguyên tắc là xem: “gần như đối tác đều quan trọng”. Nghĩa là gần như đối tượng giao tiếp đều phải được tôn trọng và đối xử “bình đẳng”. Nguyên tắc này giúp tránh được những sai lầm trong giao tiếp như quan niệm: “người này không quan trọng”, không có ảnh hưởng gì đến bản thân mình, tổ chức mình nên thờ ơ, thậm chí xem thường.

6.3.2. Nguyên tắc hài hòa hữu ích

Nguyên tắc này dựa trên một thực tế có tính qui luật về mặt tâm lý của con người. ai đó khi không, khi thực hiện những quan hệ giao tiếp đều mong muốn, hy vọng rằng: thông qua việc giao tiếp có thể đạt được một có ích nào đó cho mình hoặc cho tổ chức mà mình đại diện. Do đó, sự giao tiếp phải được đang chạy trong sự thông cảm, thống nhất với nhau chứ chưa phải dưới hình thức tranh đua, đối địch… Sự thành công của giao tiếp chưa phải là ở sự chiến thắng đối tác, mà là sự đem lại lợi ích càng nhiều càng tốt cho cả hai bên.

6.3.3. Nguyên tắc định hướng tối ưu

Việc xác định những mức độ có thể đạt được sẽ giúp cho những đối tượng bắt đầu làm giao tiếp chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng nhượng bộ trong điều kiện và giới hạn cho phép để có thể thương lượng với bên kia khi những điều kiện, tiêu chuẩn lcảm hứng không đạt được. Khi giao tiếp nếu những bên tuân thủ nguyên tắc này thì sẽ dễ dàng tìm thấy những mục tiêu và lợi ích chung, trên cơ sở đó có thể cùng nhau tìm ra những kém chất lượngi pháp có thể thỏa thuận được cho tất cả những bên.

6.3.4. Nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt văn hóa

Giá trị văn hóa là một phạm trù rộng lớn; ở góc độ nguyên tắc giao tiếp phải tôn trọng giá trị văn hóa. Một sự tôn trọng, lịch sự và nghiêm túc là đòi hỏi đối với đa phần đối tượng giao tiếp. Bởi vì giao tiếp là sự tương tác xã hội luôn luôn chứa đựng yếu tố con người và những yếu tố tình cảm. Cần thấy rằng, một thái độ niềm nở, vui vẻ, hòa nhã, tinh thần hiếu khách, phong giải pháp lịch sự và nghiêm túc, tôn trọng sự khác biệt là những chuẩn mực giao tiếp quan trọng và cần thiết.

Bạn đang đọc bài viếtĐặc điểm cơ bản của cá tính trò chuyện tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội