Trực đối là gì tuyệt vời nhất 2024

Xem Trực đối là gì tuyệt vời nhất 2024

Theo định luật I Niu-tơn thì?

Biểu lắp thêmc nào sau đây diễn tả biểu đồ vậtc của định luật II – Niutơn?

mua phát biểu đúng về định luật III Niutơn

Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực?

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

Hai lực trực đối cân bằng là:

Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ

khi vật chịu tác dụng của một lực duy nhất thì nó sẽ:

các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau khi vật đi lại

khi thôi tác dụng lực vào vật thì vật vẫn tiếp tục di chuyển thẳng vì:

Lực và phản lực của nó luôn

Trong chuyển thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật:

Chương II: Định luật III Newton, Lực và phản lực

Chương II: Lực cuốn hút là gì? Định luật vạn vật hấp dẫn

Định luật III Newton: khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này có cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều và điểm đặt vào hai vật khác nhau.

Chương II: Định luật III Newton, Lực và phản lực

1/ Định luật III Newton

nhìn thấy thí nghiệm vật lý trên ta nhận thấy rằng khi xe A đi lại đến va chạm sở hữu vật B (tác dụng lực lên vật B) sau đó xe A đổi hướng đi lại ngược trở lại, điều này chứng tỏ có một lực từ vật B tác dụng trở lại xe A lúcến cho cho đổi chiều đi lại của xe A. Kết luận: lúc vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực, hai lực này cùng phương ngược chiều nhau. Bỏ qua ma sát giữa bánh xe và mặt phẳng nằm ngang, nếu sau khi va chạm mang vật B, xe A trở lại được vị trí ban đầu xuất xứ thì chứng tỏ độ lớn lực từ vật B tác dụng lên vật A là cân bằng nhau.

thực nghiệm đã chứng minh những điều trên là đúng.

  • giáo lý
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

những câu hỏi tương tự

Câu 5: Lực tác dụng và phản lực lunA. khác nhau về bả chấtB. cùng hướng có nhauC. cân bằng nhauD. lớn lên ra và mất đi đồng thời

Câu 6: Điều nào sau đây là sai sở hữu tính chất của khối lượng

A. Là đại lượng vô hướngB. Có thể thay đổiC. Có tính chất cộngD. Đo bằng đơn vị kg

Câu 7: An và Bình chơi kéo co và An đã thằng Bình. Nhận xét nào sau đây là đúng

A. lực kéo của An lớn hơn BìnhB. An tác dụng lên mặt đất một lực ma sát lớn hơn BìnhC. An tác dụng lên mặt đất một lực ma sát nhỏ hơn BìnhD. lực ma sát của mặt đất tác dụng lên hai bạn là như nhau

Câu 8:giả dụ một vật đang đi lại có gia tốc và có tốc độ v mà lực tác dụng lên vật biến mất thì vật sẽ

A. dừng lại

B. tiếp tục đi lại thẳng đều sở hữu tốc độ v

C.đi lại nhanh dần đềuD. di chuyển chậm dần đều

Câu 9: Trong biện pháp viết của hệ lắp thêmc định luật II Newton cách viết nào đúng ?

A. F = maB. F = maC. F = −maD. F = ma

Câu 10: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động sở hữu gia tốc 0,05m/s^2. Lực tác dụng vào vật là

A. 0,1NB. 0,2NC. 2ND. 5N

Câu 11: Một vật có khối lượng 2 kg đang ở trạng thái nghỉ thì bị tác dụng hợp lực 1N. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 5s là

A. 5mB. 12,5mC. 13,4mD. 6,3m

Câu 12: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu đi lại nhanh dần đều và sau khi đi được 5m thì có tốc độ 0,5m/s . Lực tác dụng vào vật là

A. 2,45NB. 12,5NC. 1,25ND. 245N

Câu 13: Một vật có khối lượng 2kg đi lại thẳng nhanh dần đều . Vật đi được 80cm trong 0,5s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu

A. 1,28m/s^2, 6,4NB. 0,64m/s^2, 12,8NC. 6,4m/s^2, 12,8N

D. 6,4m/s^2, 128N

Câu 14: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm tốc độ có nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3s . Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu ?A. 15NB. 10NC. 1ND. 5N

Câu 15: Một ô tô đang đạp xe mang tốc độ 60km/h thì lái xe hãm phanh xe đi tiếp được quãng đường 50m thì giới hạn lại. Hỏi ví như ô tô đi bộ sở hữu tốc độ 120km/h thì quãng đường hãm phanh đến khi giới hạn lại là bao nhiêu? Gỉa sử lực hãm phanh trong hai giả dụ là bằng nhau

A. 100mB. 70,7mC. 141mD. 200m

Câu 16: Vật A có khối lượng mA chịu tác dụng của lực F thu được gia tốc a. Vật B có khối lượng mB chịu tác dụng của lực 3F thu được gia tốc 2a. Tỉ số mA mB

A. 1:3B. 2:3C. 1:2

D. 1:6

Giúp mình mang ạ!!!!

Câu 5: Lực tác dụng và phản lực lunA. khác nhau về bả chấtB. cùng hướng có nhauC. cân bằng nhauD. có mặt và mất đi đồng thời

Câu 6: Điều nào sau đây là sai sở hữu tính chất của khối lượng

A. Là đại lượng vô hướngB. Có thể thay đổiC. Có tính chất cộngD. Đo bằng đơn vị kg

Câu 7: An và Bình chơi kéo co và An đã thằng Bình. Nhận xét nào sau đây là đúng

A. lực kéo của An lớn hơn BìnhB. An tác dụng lên mặt đất một lực ma sát lớn hơn BìnhC. An tác dụng lên mặt đất một lực ma sát nhỏ hơn BìnhD. lực ma sát của mặt đất tác dụng lên hai bạn là như nhau

Câu 8:ví như một vật đang đi lại có gia tốc và có tốc độ v mà lực tác dụng lên vật biến mất thì vật sẽ

A. giới hạn lại

B. tiếp tục vận động thẳng đều có vận tốc v

C.vận động nhanh dần đềuD. đi lại chậm dần đều

Câu 9: Trong biện pháp viết của hệ thiết bịc định luật II Newton cách viết nào đúng ?

A. F = maB. F = maC. F = −maD. F = ma

Câu 10: Một vật có khối lượng 2kg vận động với gia tốc 0,05m/s^2. Lực tác dụng vào vật là

A. 0,1NB. 0,2NC. 2ND. 5N

Câu 11: Một vật có khối lượng 2 kg đang ở trạng thái nghỉ thì bị tác dụng hợp lực 1N. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 5s là

A. 5mB. 12,5mC. 13,4mD. 6,3m

Câu 12: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 5m thì có vận tốc 0,5m/s . Lực tác dụng vào vật là

A. 2,45NB. 12,5NC. 1,25ND. 245N

Câu 13: Một vật có khối lượng 2kg di chuyển thẳng nhanh dần đều . Vật đi được 80cm trong 0,5s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu

A. 1,28m/s^2, 6,4NB. 0,64m/s^2, 12,8NC. 6,4m/s^2, 12,8N

D. 6,4m/s^2, 128N

Câu 14: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc có nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3s . Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu ?A. 15NB. 10NC. 1ND. 5N

Câu 15: Một ô tô đang đi bộ với vận tốc 60km/h thì lái xe hãm phanh xe đi tiếp được quãng đường 50m thì ngừng lại. Hỏi nếu ô tô đạp xe với tốc độ 120km/h thì quãng đường hãm phanh đến khi ngừng lại là bao nhiêu? Gỉa sử lực hãm phanh trong hai trường hợp là bằng nhau

A. 100mB. 70,7mC. 141mD. 200m

Câu 16: Vật A có khối lượng mA chịu tác dụng của lực F thu được gia tốc a. Vật B có khối lượng mB chịu tác dụng của lực 3F thu được gia tốc 2a. Tỉ số mA mB

A. 1:3B. 2:3C. 1:2

D. 1:6

Giúp mình với ạ!!!!

Câu 5: Lực tác dụng và phản lực lunA. khác nhau về bả chấtB. cùng hướng với nhauC. cân bằng nhauD. có mặt trên thị trường và mất đi đồng thời

Câu 6: Điều nào sau đây là sai với tính chất của khối lượng

A. Là đại lượng vô hướngB. Có thể thay đổiC. Có tính chất cộngD. Đo bằng đơn vị kg

Câu 7: An và Bình chơi kéo co và An đã thằng Bình. Nhận xét nào sau đây là đúng

A. lực kéo của An lớn hơn BìnhB. An tác dụng lên mặt đất một lực ma sát lớn hơn BìnhC. An tác dụng lên mặt đất một lực ma sát nhỏ hơn BìnhD. lực ma sát của mặt đất tác dụng lên hai bạn là như nhau

Câu 8:Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc và có vận tốc v mà lực tác dụng lên vật biến mất thì vật sẽ

A. dừng lại

B. tiếp tục chuyển động thẳng đều với vận tốc v

C.chuyển động nhanh dần đềuD. chuyển động chậm dần đều

Câu 9: Trong cách viết của hệ đồ vậtc định luật II Newton cách viết nào đúng ?

A. F = maB. F = maC. F = −maD. F = ma

Câu 10: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động với gia tốc 0,05m/s2

. Lực tác dụng vào vật là

A. 0,1NB. 0,2NC. 2ND. 5N

Câu 11: Một vật có khối lượng 2 kg đang ở trạng thái nghỉ thì bị tác dụng hợp lực 1N. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 5s là

A. 5mB. 12,5mC. 13,4mD. 6,3m

Câu 12: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 5m thì có vận tốc 0,5m/s . Lực tác dụng vào vật là

A. 2,45NB. 12,5NC. 1,25ND. 245N

Câu 13: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều . Vật đi được 80cm trong 0,5s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu

A. 1,28m/s^2, 6,4NB. 0,64m/s^2, 12,8NC. 6,4m/s^2, 12,8N

D. 6,4m/s^2, 128N

Câu 14: Một lực ko đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc có nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3s . Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu ?A. 15NB. 10NC. 1ND. 5N

Câu 15: Một ô tô đang đạp xe với vận tốc 60km/h thì lái xe hãm phanh xe đi tiếp được quãng đường 50m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 120km/h thì quãng đường hãm phanh đến khi dừng lại là bao nhiêu? Gỉa sử lực hãm phanh trong hai trường hợp là bằng nhau

A. 100mB. 70,7mC. 141mD. 200m

Câu 16 Vật A có khối lượng mA chịu tác dụng của lực F thu được gia tốc a. Vật B có khối lượng mB chịu tác
dụng của lực 3F thu được gia tốc 2a. Tỉ số mA mB

A. 1:3B. 2:3C. 1:2

D. 1:6

Giúp mình với ạ!!!!

Bạn đang đọc bài viếtTrực đối là gì tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội