Tổng của các số lẻ từ 1 đến 100 tuyệt vời nhất 2024

Xem Tổng của các số lẻ từ 1 đến 100 tuyệt vời nhất 2024

a, tính tổng các số chẵn từ 2 đến 100

b, tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100

(a)

(2+4+6+…+100)(50 số hạng)

(=left(100+2right).50:2)

(=102.50:2)

(=2550)

(b)

(1+3+5+7+…+99)(50 số hạng)

(=left(99+1right).50:2)

(=100.50:2)

(=2500)

*cách tính tổng 1 dãy số có quy luật : (số lớn nhất + số bé nhất) . số số hang : 2

học nên chăng!!!

a, dãy số các số chẵn từ 2 đến 100 là :

2;4;6;….; 98;100

dãy số trên có số số hạng là :

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

tổng dãy số trên là :

( 100 + 2 ) * 50 : 2 = 2550

b,   ta có dãy số lẻ từ 1 đến đến 100 là :

1;2;3 ; … ‘ 97; 99

dãy số trên có số hạng là :

( 99- 1 ) : 2 +1 = 50 ( só hạng )

tổng dãy số trên là :

( 99+1 ) *50 :2 = 2500

đáp số

a.

Số số hạng

(left(100-2right):2+1=50)

Tổng

(left(100+2right)cdot50:2=2550)

b.

Số số hạng

(left(99-1right):2+1=50)

Tổng

(left(99+1right)cdot50:2=2500)

tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

Được cập nhật 3 tháng 4 2017 khi 13:27

Dãy số : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; …. ; 100

Số số hạng là

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

Tổng là

( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 2550

ĐS :

Chúc bạn học rẻ ! Bấm Đúng cho mình nhé ! ^^

Ta có dãy số :

2 ;4 ;6 ;… ;100

Số số hạng là : ( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

Tổng là : ( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 5050

Đáp số : 5050

Ta có dãy số :

2 ;4 ;6 ;… ;100

Số số hạng là : ( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

Tổng là : ( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 5050

Đáp số : 5050

Tính tổng các chữ số của các số lẻ chẵn từ 1 đến 100 và xem tổng của của 2 chiếc số chẵn ,số lẻ hơn kém nhau bao nhiêu

kem nhau 0

Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100.Em tính tổng các số lẻ từ 1 đến 99.Mai lấy kết quả của em trừ kết quả của Hoa.Kết quả Mai tính được là

Được cập nhật 14 tháng 9 2019 khi 15:06

Ta có:

Số số hạng trong dãy của Hoa: (100-2) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng dãy số của Hoa: (100+2) x 50 : 2 = 2550

Số số hạng trong dãy của em (chỗ này mình nghĩ là của Mai vì trên đề bạn ghi không rõ đề nghị mình cho là Mai luôn nha): (99-1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng dãy số của Mai: (99+1) x 50 : 2 = 2500

Kết quả của Mai tính được là: 2550 – 2500 = 50

Vậy kết quả Mai tính được là 50

Tk mk nha!

a 50  b100  c200   d900

đây là violimpic đúng không bằng 50 bạn

giả dụ thi thì chúc thi đề nghị chăng

tính tổng các số chẵn từ 10 đến 100

Khoảng biện pháp giữa các số chẵn là 2

Số số hạng là : ( 100 – 10 ) : 2 + 1 = 46 ( số )

Tổng là : ( 100 + 10 ) x 46 : 2 = 2530

Vậy,……..

Khoảng bí quyết giữa những số chẵn là : 2

Số số hạng là :

( 100 – 10 ) : 2 + 1 = 46 ( số )

Tổng là :

( 100 + 10 ) x 46 : 2 = 2530

ĐS : ……………..

Bài kém chất lượngi

Số số hạng là : ( 100 – 10 ) : 2 + 1 = 46 ( số )

Tổng là : ( 100 + 10 ) x 46 : 2 = 2530

Đáp số:…………..

hok đề nghị chăng

Hoa tính tổng những số chẵn từ 2 đến 100 . Lan tính tổng những số lẻ từ 1 đến 99 . Sau đó Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan . Hỏi Mai sẽ nhận được kết quả là bao nhiêu ?

Được cập nhật 15 tháng 10 2017 khi 20:17

số hạng trong dãy của hoa là

(100-2):2+1=50(sốhạng)

tổng dãy số của hoa

(100+2)x50):2=2550

số hạng trong dãy của lan laf

(99-1):2+1=50( số hạng )

tổng dãy số của lan là

2550-2500=50

bài này dài cái đâu cả đầutính hết 1 trang giấy huhu

kích nha

99 đúng không

2 đến 100 có số số hạng là :                                1 đến 99 có số số hạng là :

( 100 – 2 ): 2 +1 = 50 ( số )                                 ( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

tổng những chữ số chẵn là :                                   tổng những số lẻ lẻ là :

( 2 + 100 ) x 50 : 2 = 2500                                  ( 99 + 1 ) * 50 : 2 = 250

kết quả lấy được là :

2500 – 250 = 25250

hỏa tính tổng tất cả những số chẵn từ 2 đến 100. lần tính tổng tất cả những số lẻ từ 1 đến 99. sau đó lần lấy kết quả của mai trừ đi kết quả của lan. hỏi mãi sẽ nhận được kết quả bao nhiêu

Từ 2 đến 100 có tất cả số chẵn là : ( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

Tổng những số chẵn từ 2 đến 100 là : ( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 2550

Từ 1 đến 99 cũng sẽ có 50 số lẻ , vậy tổng những số lẻ từ 1 đến 99 là : ( 99 + 1 ) x 50 : 2 = 2500

Kết quả Mai sẽ nhận được là : 2550 – 2500 = 50

Đ/S : 50

Bài kém chất lượngi:

Số những số chẵn từ 2 đến 100 là:

( 100  2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số những số lẻ từ 1 đến 99 là:

( 99  1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả những số chẵn từ 2 đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng tất cả những số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan là:

2550 – 2500 = 50

Đáp số: ……………..

hok thấp

Hãy so sánh tổng những số chẵn có những tổng số lẻ từ 1 đến 100.

Được cập nhật 24 tháng 5 2017 khi 16:02

giải pháp 1:Từ 1 đến 100 có 100 số, trong đó:50 số lẻ: 1; 3; 5; .; 97; 9950 số chẵn: 2; 4; 6; .; 98; 100Tương ứng với từng số lẻ có 1 số chẵn hơn số lẻ 1 đơn vị.Vậy tổng 50 số chẵn hơn tổng 50 số lẻ50đơn vị.Cách 2:Từ 1 đến 100 có 100 số, trong đó:50 số lẻ: 1; 3; 5; .; 97; 9950 số chẵn: 2; 4; 6; .; 98; 100Tổng 50 số lẻ: (1 + 99) x 50 : 2 = 2500Tổng 50 số chẵn: (2 + 100) x 50 : 2 = 2550Tổng 50 số chẵn hơn tổng 50 số lẻ: 2550  2500 = 50Đáp số: 50

Tổng những số chẵn là: 2550

Tổng những số lẻ là: 2550

(Rightarrow2550=2550)

Vậy: Tổng những số chẵn và tổng các số lẻ bằng nhau.

hai số liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị hay 2 số chẵn hoặcle liền nhau hơn kém nhau 2 đơn vị

Co số cac số hang chan là:

(100-2):2+1=50 ( số)

tổng các số chẵn là :

( 100+2 ) x 50 : 2 = 2550

vớisốcác số hạng chắnlà :

(99-1):2+1=50 ( số)

tổng các số lẻ là :

(99+1)x50:2=2500

2550>2500 nên tổng các số chẵn lớn hơn tổng các số lẻ.

cho mình nha

hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. lan tính tổng tất cả các sốlẻ từ 1 đến 99. sau đó mai lấy kết quả của hoa trừ đi kết quả của lan hỏi mai sẽ nhận được kết quả là bao nhieu

Được cập nhật 3 tháng 10 2020 lúc 19:33

50

tk nhe

xin do

bye

50 nhé

50 nha pn

hóa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. lần tính tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99. sau đó mai lấy kết quả của hoa trừcho kết quả của lan. hỏi mãi sẽ nhận được kết quả bao nhiêu

Được cập nhật 13 tháng 10 2016 lúc 21:04

hoa se nhan duoc ket qua la : 0

Bài fakei:

Số các số chẵn từ 2 đến 100 là:

( 100  2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ 1 đến 99 là:

( 99  1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn từ 2 đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan là:

2550 – 2500 = 50

Đáp số: ……………..

hok buộc phải chăng

Bạn đang đọc bài viếtTổng của các số lẻ từ 1 đến 100 tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội