Peptit nào sau đây tác dụng có cuoh2 trong môi trường kiềm tạo hợp chất màu tím tuyệt vời nhất 2024

Xem Peptit nào sau đây tác dụng có cuoh2 trong môi trường kiềm tạo hợp chất màu tím tuyệt vời nhất 2024

Chất tác dụng có Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím là:

A.

A: Ala-Gly-Val

B.

B:Ala-Gly

C.

C: Alanin

D.

D: Val-Gly

Đáp án và lời nháii

Đáp án:A

Lời fakei:

Peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên sẽ có phản ứng có Cu(OH)2 tạo màu tím.

Vậy đáp án đúng là A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính chất hoá học Peptit và protein – Hóa học 12 – Đề số 5

khiến cho bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Thủy phân được nhấn mạnh 42,96 gam hỗn hợp gồm hai tetrapeptit trong môi trường axit thu được 49,44 gam hỗn hợp X gồm các aminoaxit no, mạch hở (chỉ đựng 1 nhóm cacboxyl –COOH và 1 nhóm amino –NH2). Cho toàn bộ X tác dụng sở hữu dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

 • Mộtpeptitcócôngthứcphântử H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH(CH(CH3)2)-CONH-CH2COOH Khithủyphânpeptit X trongmôitrườngaxitthuđượchỗnhợpcác amino axit, dipeptit, tripeptitvàtetrapeptit .Khốilượngphântửnàodướiđâykhôngứngvớibấtkìsảnphẩmnào ở trên?

 • X, Y, Z là ba peptit mạch hở, được tạo từ các α-aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng của glyxin. khi đốt cháy X, Y mang số mol bằng nhau thì đều thu được lượng CO2là như nhau. Đun nóng 31,12 gam hỗn hợp H gồm X, Y, Z mang tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 4 : 1 trong dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chỉ đựng 0,29 mol muối A và 0,09 muối B (MA< MB). Biết tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z bằng 11. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp Hgân nhất là:

 • Thủy phân đa số 60 gam hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). giả dụ cho 1/10hỗn hợp X tác dụng sở hữu dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối khan thu được là

 • A là một hexapeptit được tạo từ một cái aminoaxit X. Phân tử X đựng 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH, tổng khối lượng nito và oxi trong X chiếm 61,33%. khi thủy phân m gam A thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 90,9 gam pentapeptit; 147,6 gam tetrapeptit; 37,8 gam tripeptit; 39,6 gam đipeptit; 45 gam X. Giá trị của m là

 • Hỗn hợp X gồm tripeptit A và tetrapeptit B đều được cấu tạo bởi glyxin và alanin. Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong A và B theo thứ tự là 19,36% và 19,44%. Thuỷ phân 0,1 mol hỗn hợp X bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 36,34 gam hỗn hợp muối. Tỉ lệ mol A và B trong hỗn hợp X là :

 • Đun nóng 4,63 gam hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở mang dung dịch KOH (vừa đủ). khi những phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 8,19 gam muối khan của amino axit đều có dạng H2NCmHnCOOH. Đốt chát hầu hết 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc), hấp thu hết sản phầm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch kém chất lượngm bớt 21,87 gam. Giá trị của m là

 • Đốt cháy toàn thể a gam oligopeptit X cần vừa đủ 2,55 mol O2, thu được 2,0 mol CO2 và 32,4 gam H2O. Mặt khác, thủy phân chủ yếu a gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch cất b gam hỗn hợp muối của những amino axit no, mạch hở (phân tử chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Giá trị của b là

 • Cho cácchất: Lysin, triolein, metylamin, Gly-Ala. Sốchấttácdụngđượcvới dung dịch NaOH đunnónglà:

 • Chấtcóphảnứngmàubiurelà :

 • Protetin dấn mình vào phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu :

 • Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Gía trị của m là:

 • X, Y, Z là 3 peptit mạch hở. Thủy phân 1 mol X thu được a mol alanine và a mol valin. Thủy phân 1 mol Y thu được b mol alanine và a mol valin. Thủy phân 1 mol Z thu được a mol alanine và b mol valin. Đốt m gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z có tỉ lệ số mol X:Y:Z =1:2:3 cần 17,52576 lít O2 (đktc) thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 35,9232 gam. Đốt 0,02 mol Y rồi hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa 0,1a mol Na2CO3 và 0,1b mol NaOH thu được dung dịch chứa m1 gam chất tan. Tổng m+m1 gần sở hữu giá trị

 • Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng mang Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu:

 • X làtetrapeptitAla-Gly-Val-Ala, Y làtripeptit Val-Gly-Val. Đunnóng m gam hỗnhợp X và Y sở hữutỉlệsốmolnx:ny=1:3 mang 780ml dung dịchNaOH 1M (vừađủ), saukhiphảnứngkếttúcthuđược dung dịch Z. Côcạn dung dịchthuđược 94,98 gam muối. m manggiátrịlà ?

 • X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở, có tổng số liên kết peptit là 8. Đốt cháy toàn thể x mol X hoặc y mol Y cũng như z mol Z có lượng oxi dư, đều thu được 0,64 mol

  . Đun nóng 55,12 gam hỗn hợp E chứa X (x mol), Y(y mol) và Z (z mol) cần tiêu dùng dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa hai muối của glyxin và alanin; trong đó khối lượng muối của glyxin là 46,56 gam. Biết rằng y > z và

  . Phần trăm khối lượng của Z có trong hỗn hợp E là ?

 • Đốt cháy đông đảo a mol một peptit X tạo thành từ aminoaxit no mạch hở (chỉ có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2) thu được b mol CO2; c mol H2O và d mol N2. Biết b – c = a. Thủy phân toàn thể 0,2 mol X bằng dung dịch NaOH (lấy dư gấp đôi đối chiếu lượng cần thiết) rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng tăng m gam so sở hữu peptit ban đầu. Giá trị của m là

 • Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y sở hữu 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48g gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 trong phân tử. Giá trị của m là :

 • Đipeptit X, hexapeptit Y đều mạch hở và cùng được cấp dưỡng từ 1 amino axit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 13,2 gam X tác dụng hết mang dung dịch HCl dư, lúcến cho khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 22,3 gam chất rắn. Vậy lúc đốt cháy đại khái 0,1 mol Y thì cần ít nhất bao nhiêu mol O2 giả dụ sản phẩm cháy thu được gồm CO2, H2O, N2?

 • Chất tác dụng sở hữu Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím là:

 • Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở (được có mặt từ các

  axit có công vật dụngc dạng

  . Tổng phần trăm khối lượng oxi và ni tơ trong X là 45,88%; trong Y là 55,28%. Thủy phân được chú ý 32,3 gam hỗn hợp X và Y cần vừa đủ 400ml dung dịch KOH 1,25M, sau phản ứng thu được dung dịch Z chứa ba muối. Khối lượng muối của

  axit có phân tử khối nhỏ nhất trong Z gần sở hữu giá trị nào nhất sau đây?

 • Thủy phân chủ yếu 1 mol peptit X (mạch hở) thì chỉ thu được 2 mol Ala, 1 mol Val. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là:

 • Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở (được ra đời từ các

  axit có công đồ vậtc dạng

  . Tổng phần trăm khối lượng oxi và ni tơ trong X là 45,88%; trong Y là 55,28%. Thủy phân hoàn toàn 32,3 gam hỗn hợp X và Y cần vừa đủ 400ml dung dịch KOH 1,25M, sau phản ứng thu được dung dịch Z chứa ba muối. Khối lượng muối của

  axit có phân tử khối nhỏ nhất trong Z gần mang giá trị nào nhất sau đây?

Một số câu hỏi khác có thể bạn nhấn mạnh.

 • Trong giai đoạn nhân đôi ADN để tổng hợp yêu cầu các mạch mới cần buộc đề nghị có đoạn ARN mồi. Vì

 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số

  trên đoạn

  là:

 • Một gen có 2346 liên kết hiđrô. Hiệu số giữa Adenin của gen sở hữu một dòng nucleotit khác bằng 20% tổng số nucleotit của gen đó. Gen này tự tái bản liên tiếp 5 lần, thì số lượng từng cái nucleotit tự do môi trường nội bào tiếp tế cho công đoạn tự tái bản của gen là

 • tậu giá trị lớn nhất

  của hàm số

  trên đoạn

  .

 • Một gen có 600 Adenin và 900 Guanin. Gen đó có 400 Xitôzin trên một mạch và gen đó đã tái bản liên tiếp 3 lần. Mỗi gen được tái bản đều phiên mã một lần. Môi trường nội bào đã đáp ứng đòi hỏi cho toàn bộ quá trình phiên mã là 2000 Uraxin. Số lượng từng loại Adenin và Timin của mỗi mạch đơn của gen là

 • Giá trị lớn nhất của hàm số

  trên

  là ?

 • Khâu nào dưới đây được coi là ý tưởng cảm hứng độc đáo trong việc kém chất lượngi mã di truyền.

 • tậu giá trị lớn nhất của hàm số

  trên đoạn

 • Các bộ ba sau đây: AUU, UAU, UUA.Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  Có cùng số nucleotit.

  Thành phần nucleotit giống nhau.

  Trình tự các nucleotit giống nhau.

  Số lượng liên kết photphođieste khác nhau.

 • Xét hàm số

  trên

  . Khẳng định nào sau đây đúng?

Bạn đang đọc bài viếtPeptit nào sau đây tác dụng có cuoh2 trong môi trường kiềm tạo hợp chất màu tím tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội